Prospectus

nl en

Political culture in classical Athens

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Voor GLTC-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Methodenblok behaald.

Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

De Atheense democratie vormt niet de enige democratie van de Griekse wereld, maar is wel de beroemdste en meest besprokene. Dankzij het feit dat het ook veruit de best gedocumenteerde Griekse democratie is, is het mogelijk de politieke cultuur van Athene in detail te analyseren. In dit college volgen we aan de hand van een aantal sleutelpublicaties hoe het denken over de Atheense democratie is veranderd. Waar eerst de aandacht naar formele constitutionele aspecten uitging, is gaandeweg het accent verschoven naar analyse van de onderliggende politieke mechanismen, naar de relatie tussen volk en elite, en naar werking van symbolische representaties. In het tweede deel van het college zullen we aan de hand van een aantal antieke bronnen kunnen constateren dat de democratie ook nog eens voortdurend in ontwikkeling was en niet het monolitische systeem was waar zij vaak voor wordt gehouden.

Het college sluit aan bij het Kerncollege (KC) ‘Grenzen van de Macht’ maar staat ook open voor studenten die dit college niet volgen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C.-400 n.C; sociaaleconomische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. verwerft diepgaande kennis over het functioneren van de Atheense democratie;
  1. verwerft algemene kennis over politiek in de klassiek Griekse polis.

Rooster

Voor rooster en tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • College: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • Gezamenlijk te lezen literatuur: 500 pagina’s: 70 uur

 • Opdracht 1: 10 uur

 • Opdracht 2: 10 uur

 • Opdracht 3: 10 uur

 • Becommentariëren elkaars werk op blackboard: 4 uur

 • Voor werkstuk te lezen specifieke literatuur 700 pagina’s: 100 uur

 • Schrijven werkstuk: 50 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-9

 • Participatie (naast de gebruikelijke vereisten wordt ook het geven van gestructureerde en gefundeerde feedback op andermans werk meegewogen)
  Getoetste leerdoelen: 4-5

 • Opdracht 1 (groepsopdracht: voorlopige algemene bibliografie werkstuk op basis van heuristiek van Themacolleges en op college uitgelegde methode)
  Getoetste leerdoelen: 1-2

 • Opdracht 2 (inleiding werkstuk met uitgewerkte vraagstelling en specifieke bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Opdracht 3 (referaat: mondelinge presentatie van een van te voren gecirculeerd hoofdstuk van het werkstuk)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

Weging
Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de volgende onderdelen, met als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.
Werkstuk: 60 %
Participatie: 10%
Opdracht 1: 10%
Opdracht 2: 10%
Opdracht 3 (referaat): 10%

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline. Werkstukken beoordeeld met een 5 mogen worden herschreven op basis van het commentaar van de docent, werkstukken met een 4 of lager moeten over een nieuw werkstukonderwerp worden gemaakt.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hierop wordt het collegeschema en literatuur bekend gemaakt en de opdrachten verder uitgelegd. Verder wordt Blackboard gebruikt om elkaars werk te becommentariëren.

Literatuur

Er worden 3 boeken gebruikt in het college:

 • F.G. Naerebout, De Atheense democratie (Leiden 2015). Dit boek moet voorafgaand aan het eerste college zijn gelezen.

 • P.J. Rhodes, Athenian democracy (Edinburgh Readings on the Ancient World) (Edinburgh 2004). Dit boek wordt in zijn geheel gebruikt; de introductie moet voorafgaand aan het eerste college zijn bestudeerd.

 • L. Asmonti, The Athenian Democracy. A sourcebook (Bloomsbury sources in ancient history) (2014; ook als e-boek verkrijgbaar). Uit dit boek wordt hoofdstuk 5-13 gebruikt.

Het wordt aangeraden, maar is niet verplicht, een of meerdere van deze boeken zelf aan te schaffen. Een exemplaar van de drie werken zal ook ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. L.E. Tacoma

Opmerkingen

Dit werkcollege kan ook gevolgd worden door studenten GLTC; desgewenst kunnen zij een aangepast programma van 5 ECTS volgen.