Prospectus

nl en

Law and Security

Course
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is onderdeel van de minor Safety, Security en kan dus alleen gevolgd worden als onderdeel van de minor.

Omschrijving

Veiligheid en (internationaal) recht raken elkaar op tal van terreinen. Terrorisme, cyber-aanvallen, militaire interventies en grensoverschrijdende criminaliteit vragen om een reactie van overheden en de samenleving. Nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen dat steeds meer mogelijk is op veiligheidsgebied, maar leiden ook tot ethische vragen. Het recht biedt een kader waarbinnen de overheid afspraken maakt met burgers en haar taken uitvoert. Centraal thema in deze cursus is het dilemma waarvoor de overheid zich steeds vaker gesteld ziet: de spanning tussen veiligheid en de bijbehorende taken enerzijds, en de bescherming van grondrechten van burgers anderzijds. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten is dit spanningsveld prominent zichtbaar in terrorismebestrijding. Hoe ver mogen staten gaan in de bestrijding van terrorisme? De recente onthullingen van Edward Snowden hebben bovendien de activiteiten van inlichtingendiensten in de schijnwerpers gezet. Wat zijn de gevolgen voor burgerrechten als inlichtingendiensten grootschalig digitale netwerken monitoren? Zijn dit de noodzakelijke beschermingsmaatregelen die passen binnen democratische rechtsstaten of betekent dit het begin van een surveillancestaat? Maar ook bij de reguliere criminaliteitsbestrijding en handhaving van de openbare orde spelen vergelijkbare dilemma’s, zoals ethnic profiling, preventieve opsporing, de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en de inzet van bijzondere opsporingsmethoden. In deze cursus worden deze en andere dilemma’s belicht aan de hand van theoretische inzichten en praktijkvoorbeelden. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de beginselen van de rechtstatelijke inbedding van veiligheidsbeleid en worden uitgedaagd kritisch te reflecteren op de spanning tussen veiligheid en recht.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus zijn de studenten in staat

  • Het centrale spanningsveld tussen Recht en Veiligheid theoretisch te duiden

  • De relatie tussen het individu en de staat historisch te duiden en kritisch te analyseren, met name als het gaat om veiligheidsvraagstukken en de daaruit voortkomende implicaties voor de rechtsstaat

  • Feitelijke kennis over de beginselen en het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat te reproduceren

  • Zelfstandig een concreet dilemma tussen Recht en Veiligheid te onderzoeken en te analyseren

Rooster

Het rooster 2015/2016 wordt nog bekend gemaakt

Rooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit zeven lessen. Aanwezigheid is verplicht.

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan:
contacturen: 14
uren zelfstudie: 126

Toetsing

(1) Studenten dienen in week 3 t/m 7 in groepjes een specifieke casus, waarin de spanning tussen recht en veiligheid naar voren komt, empirisch te onderzoeken en te analyseren aan de hand van door de docenten opgegeven vragen. Het verslag van hun bevindingen zal gedurende deze weken in de vorm van een tribunaal worden gepresenteerd (25% van het eindcijfer).
(2) Studenten dienen individueel een eindpaper te vervaardigen waarin een actuele casus in een theoretisch kader wordt geplaatst en geanalyseerd (75% van het eindcijfer).

Een eventuele onvoldoende voor de eerste opdracht (25% van het cijfer) kan gecompenseerd worden met het cijfer van het eindpaper. Gezamenlijk moet het eindcijfer minimaal 5,5 zijn.

  • De herkansing bestaat uit het herschrijven van het eindpaper

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor als belangrijkste communicatieplatform

Literatuur

Wordt nog bekend bekend gemaakt

Aanmelden

Zie ook informatie startpagina.

Toelatingsprocedure & Inschrijvingsprocedure Minoren

Inschrijven voor het vak in Usis is mogelijk van 35-3 dagen voordat een vak start.

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

G.M. van Buuren