Prospectus

nl en

Researching Crisis and Security Management

Course
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is onderdeel van de minor Safety, Security en kan dus alleen gevolgd worden als onderdeel van de minor

Omschrijving

Veiligheidsissues staan overal ter wereld hoog op de politieke agenda. Ook de academische wereld kent diverse (sub)disciplines die crises, conflicten, rampen en dreigingen bestuderen (zoals politicologie, integrale veiligheidskunde, conflictstudies, bestuurskunde en politie- en rampenstudies). Het gaat hier om verschijnselen die moeilijk te onderzoeken zijn door politieke gevoeligheid of geheimhouding en gelet op het feit dat rampen, aanslagen en grote veiligheidsincidenten zich niet iedere dag voordoen. Deze cursus biedt een overzicht van diverse vormen van onderzoek in het veld van crisis & security management en kijkt onder andere naar de obstakels, dilemma’s en uitdagingen bij de bestudering van genoemde fenomenen. Tegelijkertijd wordt stilgestaan bij de noodzaak van dergelijk (beleidsgericht) onderzoek. De cursus begint met een overzicht van disciplines en typen onderzoek en het opzetten van een onderzoeksvoorstel. Daarna volgen een aantal gastcolleges van (veiligheids-)onderzoekers die in zullen gaan op de dilemma’s die zij geregeld tegenkomen tijdens hun werk. Onderzoeksonderwerpen die aan bod kunnen komen zijn het functioneren van veiligheidsdiensten, cyber security, de berechting van terroristen, ethiek en veiligheid en crisiscommunicatie.).

Leerdoelen

Na afloop van de cursus zijn studenten in staat:

  • De verschillende problemen en mogelijkheden bij het doen van onderzoek naar veiligheid te benoemen

  • Verschillende onderzoeksontwerpen binnen dit onderzoeksveld te presenteren en te bekritiseren.

  • ‘State of the art’ onderzoeksmethoden binnen Crisis en Security Management te reproduceren

  • Zelfstandig een onderzoeksvoorstel te schrijven rond een vraagstuk op het gebied van veiligheid en crisismanagement

Rooster

Het rooster 2015/2016 wordt nog bekendgemaakt.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht)

Studielast

  • totale studielast 140 uur, waarvan: – contacturen: 14 – uren zelfstudie: 126

Toetsing

Studenten zullen elke week, met uitzondering van de eerste bijeenkomst, een opdracht moeten inleveren. Dit zal daarmee drie keer een korte behandeling betreffen – maximaal 300 woorden – van een tijdens het voorgaande college geïntroduceerde stelling. Binnen deze opdrachten wordt er van de student verwacht dat zij hun (beargumenteerde!) visie geven op het voorgelegde onderwerp of dilemma. Deze opdrachten zullen 15% van het eindcijfer vormen. De stellingen worden aan het eind van ieder college bekend gemaakt. De opdrachten zullen beoordeeld worden op originaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en schrijfstijl.

Een groepspaper van max. 1000 woorden (5%) en presentatie (5%) en coreferaat (5%).

Compensatie van de deelcijfers voor de papers en groepsopdracht (paper, presentatie en coreferaat) is toegestaan.

Studenten zullen een individueel onderzoeksvoorstel moeten schrijven van maximaal 12 pagina’s. Voor meer informatie zie de Call op blackboard. De beoordeling voor het onderzoeksvoorstel betreft de resterende 70% van het eindcijfer. Het voorstel moet met een voldoende (5,5) worden beoordeeld. Onvoldoendes moeten worden herkanst om voor de cursus te slagen. Herkansing betekent het aanpassen van het initiële onderzoeksvoorstel.

Actieve participatie gedurende de colleges.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Blackboard wordt twee weken voor het begin van de cursus toegankelijk gemaakt

Literatuur

n.t.b.

Aanmelden

Zie ook informatie startpagina.

Toelatingsprocedure & Inschrijvingsprocedure Minoren

Inschrijven voor het vak in Usis is mogelijk van 35-3 dagen voordat een vak start.

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

D.J. Weggemans

Overig

Cursus maakt deel uit van de minor SSJ