Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Onderzoeksontwerp

Course
2015-2016

Omschrijving

In deze cursus zullen studenten kennismaken met sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het verzamelen en bewerken van onderzoeksgegevens vormt de kern van empirisch onderzoek. Een onderzoek begint altijd met een onderzoeksvraag; je wilt iets weten en dat ga je onderzoeken. Het onderzoek eindigt als het antwoord gevonden is. Methoden en technieken nemen een belangrijke plaats in bij deze zoektocht naar het antwoord: zij vormen een garantie voor de “wetenschappelijke” kwaliteit van de bevindingen en conclusies. Hoe onderzoek ook wordt gedaan-–kwalitatief of kwantitatief, in organisaties of bij mensen, via observaties, interviews, enquêtes of documenten– de waarde van de bevindingen wordt uiteindelijk bepaald door de gebruikte methoden en technieken. De modulen M&T 1a: “Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek”en de module M&T 1b: “Onderzoeksontwerp” richten zich op het ontwikkelen van deze academische vaardigheid.

In opzet zijn de twee modulen M&T afgestemd op het onder begeleiding zelfstandig ontwerpen en uitvoeren (en ook rapporteren) van een leeronderzoek. In de eerste module (1a) ligt de nadruk op de methoden van onderzoek en het empirische onderzoeksproces in ruime zin; het formuleren van onderzoeksvragen, het zoeken en beschrijven van onderzoeksliteratuur, het gebruik van theorie, onderzoeksdesigns en de ethische aspecten van onderzoek. In de tweede module (1b) komen het operationaliseren en meten van begrippen, het trekken van een steekproef en de verschillende manieren om gegevens te verzamelen—zoals interviews, vragenlijsten en observaties—aan de orde. De veelheid van keuzes die in het onderzoeksproces moeten worden gemaakt, maken het noodzakelijk dit onderzoeksproces zowel apart als in directe samenhang met inhoudelijke bestuurskundige vragen te bestuderen. Aan de hand van de bestudering van concrete bestuurskundige onderzoeksvoorbeelden krijgt de student een overzicht van de verschillende types van onderzoek.

De studenten zullen tijdens de werkcolleges de opgedane kennis in de praktijk brengen en kritisch leren omgaan met het uitwerken en toepassen van verschillende methoden van dataverzameling

Leerdoelen

Het doel van de cursus is dat studenten inzicht krijgen in de belangrijkste keuzestappen in het sociaalwetenschappelijke onderzoek. Welke data moeten worden verzameld? Welke strategie moet worden toegepast? Zijn er bruikbare theorieën? Wat zijn de valkuilen? En wat is eigenlijk de reikwijdte van de conclusies? Het gaat daarbij niet alleen om het zelf leren uitvoeren van een eenvoudig onderzoek, maar vooral ook om het kritisch leren omgaan met publicaties en mediaberichten die gebaseerd zijn op sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

M&T 1A: 5EC (140uur) waarvan 28 contact uren en 112 uur zelfstudie
M&T 1B: 5EC (140uur) waarvan 28 contact uren en 112 uur zelfstudie

Toetsing

Toetsing: Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & Paper (30%) & Opdracht (20%).
Voor alle onderdelen, waarvan het deelcijfer voor 30% of meer meeweegt in het eindcijfer, dient men een voldoende te halen (d.w.z een 5,5 of hoger)

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja vanaf 1 september 2015
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Andere leermiddelen/Literatuur

Alan Bryman, Social Research Methods, Oxford: Oxford University Press, 4th editon.

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.

Contact

Anchrit Wille

Opmerkingen

LET OP: Bij de M&T vakken blijven deelcijfers niet geldig. Vanwege de sterke geïntegreerde toepassing van kennis en kunde in dit vak, de sterke samenhang tussen de praktische opdrachten en de kennis van de theorie en het sterk cumulatieve karakter van het leerproces is het van groot belang dat studenten alle opdrachten en toetsen in dit vak opnieuw afleggen. Studenten kunnen de deelcijfers dan ook NIET meenemen naar een volgend studiejaar.