Prospectus

nl en

Publiek Management: theorie en advies

Course
2015-2016

Omschrijving

Studenten maken kennis met theorie over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector. We richten ons specifiek op organisaties in de publieke sector. Aan de orde komen vragen als: Hoe is het openbaar bestuur georganiseerd? Welke problemen doen zich voor bij de organisatie van het openbaar bestuur en welke aanbevelingen geeft de organisatieliteratuur om die problemen aan te pakken? Bij de interne organisatie en het management van het openbaar bestuur komen onderwerpen als de structuur en cultuur en machtsprocessen binnen organisaties aan bod. We besteden uitvoerige aandacht aan de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van organisaties in de publieke sector. Tevens komt de organisatie van het ambtelijk apparaat ter sprake. We gaan in op (veranderingen van) de omvang, samenstelling en werkwijze van het ambtelijk apparaat in Nederland en andere westerse staten.

Thema’s die worden besproken, zijn:

  • Publiek management als het management van organisaties in het publiek domein waaronder publiek-publiek domein ( het openbaar bestuur) en het private publieke domein (maatschappelijk midden etc.) – Het publieke karakter van organisaties in het openbaar bestuur

  • De discussie omtrent groei en omvang van overheid en openbaar bestuur;

  • De samenstelling van het openbaar bestuur, op basis van verdienste of representativiteit

  • Manieren van organiseren van publieke dienstverlening; het systeem van Multilevel governance

  • Bureaupolitiek als interne beleidsconcurrentie en de spanning tussen politiek en bureaucratie enerzijds en invloed van belangengroepen anderzijds

  • Ambtelijke verantwoordelijkheden en ethiek

  • Nieuwe moderne bestuursstijlen (NPM, verzelfstandiging, participatie van burgers in openbaar bestuur en invloed van internationalisering) op nationaal en op lokaal niveau

Leerdoelen

  • Studenten zijn op de hoogte van actuele (theoretische) inzichten en vraagstukken (dilemma’s) omtrent bestuursorganisatie en i.h.b. publieke organisaties

  • Studenten zijn in staat om op basis van theoretische inzichten de rol en het functioneren van publieke organisaties kritisch te analyseren

  • Studenten zijn in staat om op basis van theoretische kennis te komen tot suggesties voor 9al dan niet in de vorm van een advies) oplossingen van problemen die zich binnen en buiten publieke organisaties voordoen

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

totaal 140 uur
28 colleges
112 zelfstudie

Toetsing

Toetsing Tentamen (70%) en werkstuk (30%); Beide dienen voldoende (minimaal 5.5) te zijn.
Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja, een maand van tevoren.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Andere leermiddelen/Literatuur

Peters, B.G (2010), The Politics of Bureaucracy, London: Routledge (zesde druk) of anders meest recente druk. (alle hfst behalve hfst 2 doorlezen; hfst 3 tot aan internal organization leren; rest van het hfst lezen.

Aanvullende artikelen (bij elkaar rond 80pp.) voor hoorcolleges en seminars:
1. B.G. Peters, the Pursuit of power in Comparing public bureaucracies, 144-160.
2. F.M. van der Meer (2014), Minder overheid, maar wie denkt er na over de lange termijn?, Mejudice 2014(november 18).
3. Frits M van der Meer (2012), De voorwaardenscheppende of waarborgstaat en de consequenties voor het openbaar bestuur en de publieke dienst in 2014: naar nieuwe verantwoordelijkheden voor burgers en overheid, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties/ Boom: Meppel, 11-23.
4. F.M. van der Meer & G.S.A. Dijkstra (2013), Het regeerakkoord c.a. en de omvang van de ambtelijke dienst. In: Bekker, R. (Eds.) Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? no. 2. Den Haag: CAOP. 16-22.
5. F.M. van der Meer, & C.F. van den Berg (november 2011)(november 2011). De groei en daling van het aantal ambtenaren: een kwestie van appelen en peren? in R. Bekker, Staat van de ambtelijke dienst Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor? Reeks Overheid en Arbeid: Den Haag, 15-24.
6. R. Denhardt. & J. Denhardt. (2000). The new public service: Serving rather than steering. Public Administration Review, 60(6), 549-559
7. Christopher Hood (1991), public management for all seasons, In Public Administration Public Administration Volume 69, Issue 1, pages 3–19, March 199
8. Robert B Denhardt (2008), Theories of Public Organization, pp.102-109 en 116-126.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof dr F.M. van der Meer
Caop professor in Public Sector and Civil Service Reform
Schouwburgstraat 2 Den Haag
071-5274053
f.m.van.der.meer@cdh.Leidenuniv.nl
kamer B2.06
Werkgroepdocenten volgen