Prospectus

nl en

Politicologie

Course
2015-2016

De politicologie is een belangrijk onderdeel in de studie Bestuurskunde. De onderlinge verbondenheid tussen de twee vakgebieden is groot. Dit geldt zowel voor de theorie als in de praktijk. In deze cursus worden de studenten bekend gemaakt in de belangrijkste ontwikkelingen en kenmerken van de Nederlandse politiek. De Nederlandse politiek staat echter allang niet meer op zichzelf. Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld zijn van invloed op de Nederlandse politiek en het bestuur. Deze invloed is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De studenten worden in deze cursus hiermee bekend gemaakt. Afsluitend maken de studenten kennis met inzichten uit de praktijk.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen de ontwikkeling van de politicologie in relatie tot de studie Bestuurskunde uitleggen en toepassen;

  • Studenten kunnen de ontwikkelingen in de (Nederlandse) politiek uitleggen en toepassen;

  • Studenten kunnen de wisselwerking tussen de internationale en nationale politiek beschrijven en toepassen;

  • Studenten kunnen de verhouding tussen politieke theorie en de dagelijkse praktijk beschrijven en toepassen.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

Totaal: 140 uur
Hoorcolleges: 20 uur
Werkcolleges: 8 uur
Toetsing 5 uur
Zelfstudies: 105 uur

Toetsing

Tentamen en hertentamen met open vragen en essayvragen (70%)
Paperopdracht (30%)

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja, voordat het vak begint.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Andere leermiddelen/Literatuur

  • Heywood, P. (2013) Politics. Palgrave Macmillan

  • De Jong, J. (2011) Handboek academisch schrijven. Coutinho.

  • Poelmans, P en Severijnen, O. (2013) De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Coutinho.

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 5 oktober) voor een werkgroep waar nog plaats is.

Contact

Prof. dr. B. Steunenberg