Prospectus

nl en

Economische Kijk op Organisaties (BSK Den Haag)

Course
2015-2016

Omschrijving

In dit vak staat de institutionele economie centraal. Hierbij gaan we in op de structuur en het functioneren van organisaties vanuit een economische optiek. Daarom wordt dit ook wel de economische organisatietheorie genoemd. Dit leerstuk is een aanvulling op de (neo)klassieke micro-economie waarin men verklaart hoe markten werken en hoe vragers en aanbieders reageren op prijsveranderingen onder volledige informatie. Hierin wordt echter geen rekening gehouden met problemen als bureaupolitiek in organisaties, onvolledige informatie en transactiekosten. De nieuwe institutionele economie gaat in op deze onderwerpen en vormt zo een aanvulling op de (neo)klassieke economische theorie.

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de vraag waarom organisaties bestaan en welke doelen organisaties hebben. Hierbij staan begrippen centraal zoals transactiekosten, inefficiëntie en coördinatie via de markten of via de hiërarchie. Verder gaan we in op de vraagstukken rondom asymmetrische informatie in markten, zoals: negatieve selectie (adverse selection), het probleem van de verborgen beslissingen (moral hazard), beperkte rationaliteit en risicoselectie. Deze vraagstukken worden vervolgens gekoppeld aan het managen van organisaties. Hierin bespreken we onder meer onderwerpen als prestatiebeloning, prestatieprikkels, motivatie en de principaal-agenttheorie.

Leerdoelen

  • Studenten begrijpen de basisconcepten van micro-economie en kunnen deze toepassen op het gedrag van organisaties en de discussies rondom managementvraagstukken in organisaties;

  • Studenten begrijpen het belang van de (on)volledigheid van informatie en de rol van prikkels in de dagelijkse praktijk van markten en organisaties;

  • Studenten hebben kennis opgedaan van de belangrijkste concepten en theorieën van de economische organisatietheorie.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstandige literatuurstudie. ### Studielast

Totale studielast: 140u, 24u colleges, 7u toetsing en 109u zelfstudie.

Toetsing

Midterm multiple choice en aan het einde van het vak een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. Schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.

Het midterm telt mee voor 20% en het tentamen voor 80%. Herkansing van het midterm is niet mogelijk. Compensatie van het midterm van 20% met het tentamen van 80% is toegestaan. Dit kan niet andersom.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Andere leermiddelen/Literatuur

Hazeu, C.A. (2007) Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken. Bussum:Uitgeverij Coutinho. [ISBN: 978 90 469 0064 2]

Het boek van C.A. Hazeu staat centraal in deze collegereeks. Als aanvulling op theoretische concepten die naar voren komen in dit boek zullen er artikelen worden voorgeschreven die online te vinden zijn.

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.

Contact

J.L.J. Pronk MSc, j.l.j.pronk@law.leidenuniv.nl. Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, Contact of via een e-mail naar de docent.