Prospectus

nl en

Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur

Course
2015-2016

Toegangseisen

Aantoonbare leesvaardigheid Bijbels of Modern Hebreeuws op propedeuse-niveau of vergelijkbare kennis (ter beoordeling van de docent).

Beschrijving

Op het college wordt inzicht geboden in de aard en de samenstelling van de klassieke Rabbijnse literatuur en de belangrijkste middeleeuws-joodse teksten. Daarnaast cursorische lectuur van diverse traditionele rabbijnse teksten.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de aard en de samenstelling van de klassieke rabbijnse literatuur en de belangrijkste middeleeuws-joodse teksten.

 • Vertrouwdheid met het apparaat voor de studie van de rabbinica.

 • Kennis van enkele representatieve passages uit de rabbijnse literatuur (Mishna, Midrash, Exegese).

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur (5 ec x 28 uur), waarvan:

 • Volgen van college: 52 uur (13 weken 2 × 2 uur).

 • Wekelijkse voorbereiding (grammatica en lectuur): 26 uur (13 × 2 uur).

 • Voorbereiding toets en tentamen: 62 uur.

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

 • mondeling tentamen over op college en zelfstandig bestudeerde teksten (50%);

 • schriftelijk tentamen over een onderwerp met betrekking tot de rabbijnse literaruur (50%).
  Er is één mondelinge herkansing die geldt voor 100%.

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Syllabus (beschikbaar op Blackboard).

 • Verdere literatuur wordt op college bekendgemaakt en/of via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.F.J. Baasten

Opmerkingen

Geen.