Prospectus

nl en

Socio-Economic Policy: Theory and Institutions

Course
2015-2016

Beschrijving

In dit vak gaan we in op de theoretische en empirische analyse van de effecten van sociaaleconomisch beleid. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Beleidseconomie, Economie van de Publieke Sector, Methoden en Technieken II en Kwantitatief Onderzoek. In dit vak worden de effecten bestudeerd van beleidsinstrumenten die de overheid gebruikt om in te grijpen op de arbeidsmarkt. We richten ons in het bijzonder op het minimumloon, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, de rol van vakbonden en de combinatie van arbeid en zorg. De economische theorie en state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de werking van deze instrumenten staan in dit vak centraal.

Leerdoelen

 • Na afronding van dit vak heeft de student inzicht in economische effecten van verschillende arbeidsmarktinstrumenten.

 • De student heeft kennis van theorieën en methoden uit state-of-the-art economisch onderzoek op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges (verplichte aanwezigheid)

 • Presentaties

Studielast

 • totale studielast 140u

 • contacturen: 33u

 • uren zelfstudie: 107u

Toetsing

Bespreking van wetenschappelijk artikel in de werkgroep en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. De weging is 15% voor de bespreking wetenschappelijk artikel (herkansing niet mogelijk) en 85% voor het tentamen. Schriftelijk hertentamen met open/essay vragen. Beide deelcijfers moeten tenminste een 5,5 zijn.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard Ja

Literatuur

 • Boeri, T. and J. van Ours (2013) The Economics of Imperfect Labor Markets. Second Edition. Princeton: Princeton University Press.

 • Artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften, te raadplegen via Blackboard.

 • Beleidsgerelateerde documenten, online te vinden.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact Dr. O. van Vliet, (o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl). Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, Contact, of via een e-mail naar de docent.