Prospectus

nl en

Law Clinic

Course
2015-2016

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.
Tevens zal een kennismakings- en geschiktheidsgesprek (of een selectiegesprek) worden gevoerd met de studenten die zich hebben aangemeld.

Beschrijving

Belangenorganisaties vragen de burgerlijke rechter met regelmaat zich te buigen over maatschappelijke kwesties, niet zelden met succes. Zo stelde de rechter in het afgelopen halfjaar de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking vanwege strijd met het recht op privacy (Rb. Den Haag 11 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2498), beval hij de Staat de uitstoot van broeikasgassen verder te beperken (Rb. Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145) en verplichtte hij de Staat het beleid voor het afluisteren van advocaten binnen zes maanden bij te stellen, op straffe van een gebod om al het aftappen te staken (Rb. Den Haag 1 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7436).

Wil jij meewerken aan dergelijke strategische procedures op het gebied van mensenrechten? Dan biedt Leiden Law Clinic je deze kans.

In samenwerking met het Public Interest Litigation Project (www.pilpnjcm.nl) mag een aantal studenten uit het Honours College Law meewerken aan dossiers op het gebied van, bijvoorbeeld, armoedebeleid, gelijke behandeling en wapenhandel.
Studenten zullen bijdragen aan het juridisch onderzoek dat moet worden verricht ter voorbereiding op en van een eventuele procedure. Zij brengen de relevante internationale verplichtingen in kaart, helpen mee met onderzoek naar het beleid in omringende landen of gaan op zoek naar de relevante nationale jurisprudentie en wetgeving. Zij ondersteunen de projectcoördinator van het PILP en worden inhoudelijk begeleid door docenten van de afdeling Burgerlijk recht. Zo worden academische vaardigheden geoefend en krijgen studenten de kans gezamenlijk aan maatschappelijk relevante kwesties mee te werken, die wellicht uiteindelijk voor de rechter zullen worden gebracht.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak en eindkwalificaties (eindtermen)
Studenten laten kennismaken met en bijdragen aan juridisch onderzoek, juridische procedures en internationale verplichtingen betreffende maatschappelijke kwesties die voor een rechter kunnen worden gebracht.
Training van juridische, schriftelijke, mondelinge, onderzoeks en sociale (bv samenwerken) vaardigheden.

Onderwijsvorm

Practica. ### Aanmelden

Via administratie HC Law.
Op dinsdag 8 september is van 17:15-19:00 uur in zaal B 0.36 KOG is een informatiebijeenkomst over o.a. dit vak.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Het gaat om twee groepen van in beginsel zes studenten;
één groep voor de periode september-december
en één groep voor de periode januari-april.
In overleg met het PILP wordt gezamenlijk een dossier opgepakt. Daarbij is discretie, inzet, flexibiliteit en samenwerking vereist.

Contact

  • Vakcoördinator: mr. R. de Graaf

  • Werkadres: Steenschuur 25,

  • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

  • Telefoon: 071- 527 1272

  • E-mail: r.de.graaff@law.leidenuniv.nl