Prospectus

nl en

Introduction à la linguistique française

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De bedoeling van deze cursus is de student vertrouwd te maken met het wetenschappelijke begrippenapparaat en de methodes die gangbaar zijn in de verschillende terreinen van de taalkunde van het Frans. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: wat is het Frans? Waar komt het Frans vandaan? Welke vormen van taalvariatie zijn er binnen het Frans, in Frankrijk, en in de wereld?
In het tweede deel van deze cursus komt de fonetiek en de fonologie aan bod. In het fonetische gedeelte wordt de student vertrouwd gemaakt met fonetische transcriptie. In het fonologische deel wordt dieper ingegaan op de structuur van het Franse klanksysteem. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar verschijnselen als het verlan (le français à l’envers, ofwel le céfran en verlan).

Dit college vormt de basis voor de meer specifiek gerichte colleges Franse taalkunde van het BA vervolgprogramma.

Leerdoelen

Studenten vertrouwd maken met:

begrippen, methodes en wijze van argumenteren binnen de taalkunde;

 • de factoren die de ontwikkeling en de verspreiding van de Franse taal beïnvloed hebben;

 • de basisbegrippen van de fonetiek en met fonetische transcriptie;

 • de basisbegrippen van de fonologie van het Frans

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Het eerste deel van het college is een hoorcollege.

Het tweede deel van het college is een hoor-werkcollege. Elke week bereiden de studenten een hoofdstuk voor. De lezing van het hoofdstuk, en de vragen en oefeningen van dat hoofdstuk worden door de studenten in groepjes voorbereid vóór het eigenlijke college. Tijdens het college beantwoordt de docent bijkomende vragen van de studenten, en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd. Een afsluitende toepassing wordt tijdens de colleges gemaakt.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 110 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Het eindcijfer wordt op de volgende manier berekend:
10% huiswerkopdrachten
25% deeltoets introductie Franse taalkunde
65% tentamen fonetiek en fonologie

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is EN het cijfer voor het tentamen niet lager is dan een 5. Mocht uit de bovenstaande berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de tweede eis worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

Herkansing:

Schriftelijk tentamen (65% tentamen fonetiek en fonologie, 25% deeltoets introductie Franse taalkunde). Bij een onvoldoende voor de huiswerkopdrachten kan een extra opdracht worden ingeleverd (maximum cijfer: 6).

Literatuur

 • Marina Yaguello, Catalogue des idées reçues sur la langue. Seuil, Points Paris

 • Syllabus: Introduction à la linguistique française (via Blackboard)

 • Syllabus: Introduction à la phonétique française (via Blackboard)

 • Syllabus: Introduction à la phonologie française (via Blackboard)

 • Matter, Uitgesproken Frans. Te bestellen als syllabus via printing on demand

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Blackboard

Blackboard

Contact

Dr. J.S. Doetjes