Prospectus

nl en

Linguistique française: Syntaxe du français

Course
2016-2017

Toegangseisen

Beschrijving

Taalkunde 2 biedt studenten een dieper inzicht in de syntaxis van het Frans. De syntaxis bestudeert de woordvolgorde in de zin. We gaan op zoek naar de regelmatigheden van syntactische fenomenen. Studenten leren eenvoudige syntactische problemen op te lossen. Ze leren ook abstracte regels te formuleren voor concrete problemen. Ook krijgen studenten een inzicht in de manier waarop taalkundigen een keuze maken tussen verschillende theoretische benaderingen.

Leerdoelen

  • Kennis van de basisbegrippen en methodes van de syntaxis.

  • Kunnen toepassen van deze kennis concrete syntactische vraagstukken van het Frans.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Elke week bereiden de studenten een hoofdstuk voor. De lezing van het hoofdstuk, en de vragen en oefeningen van dat hoofdstuk worden door de studenten vóór het eigenlijke college gedaan. Tijdens het college behandelt de docent lastige punten van de stof en beantwoordt bijkomende vragen van studenten. Daarnaast worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
College: 28 uur
Bestuderen verplichte literatuur: 35 uur
Huiswerkopdrachten: 40 uur
Tentamenvoorbereiding + tentamen: 37 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen (90 %)
Huiswerkopdrachten (10 %)

Herkansing

Bij onvoldoende resultaat kan alleen het tentamen (90%) worden overgedaan.

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Syllabus: Introduction à la syntaxe française (via blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. E. Schoorlemmer

Opmerkingen

Geen.