Prospectus

nl en

Wereldmythen en hun betekenis

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit keuzevak is toegankelijk voor alle (bachelor)studenten. Het college heeft geen specifieke toegangseisen. Kennis van Grieks of Latijn is niet vereist.

Dit college is een onderdeel van de minor De oudheid voor iedereen (cultuur-historisch traject). Minorstudenten volgen dit vak voor 5 ec.

Beschrijving

Dit college biedt een uitgebreide introductie op een aantal van de voornaamste mythologieën van de wereld en onderneemt tegelijkertijd een intrigerende zoektocht naar de betekenis daarvan.

Tijdens de eerste helft van het semester lezen de studenten de meest boeiende passages uit onder andere de Griekse, Scandinavische, Indiaanse en Sumerische mythologie; op het college worden op thematische wijze de kenmerken van verschillende mythologische systemen naast elkaar gezet. De aandacht gaat uit naar het ontstaan van de wereld, het leven na de dood, goden en mensen, helden en monsters, en allerlei ander mythologisch materiaal zoals slapende ijsreuzen, sprekenden paarden en magische hamers. Ook moderne mythen worden onder de loep genomen.

De tweede helft van het semester kent een veel theoretischer insteek, en stelt vooral vragen over het ontstaan, de functie en de betekenis van mythen. Tijdens een snelle vlucht door de geschiedenis van de wetenschap van de mythologie maken we kennis met de belangrijkste theoretische benaderingen van mythen, zoals die van het structuralisme, de sociobiologie, het ritualisme en de psychologie. Alle grote namen, zoals Freud, Frazer en Lévi-Strauss passeren de revue. De rijkdom aan materiaal, dat tijdens de eerste helft behandeld is, zal hierbij als illustratie dienen.

Leerdoelen

Studenten maken op een grondige manier kennis met een aantal van de belangrijkste mythologieën van de wereld, waaronder de Grieks/Romeinse, Noorse, Indiaanse, en Mesopotamische. Er zal hierbij een lichte nadruk liggen op de mythen uit de Grieks/Romeinse beschaving.

Studenten leren inzicht te krijgen in het ontstaan, de functie en de betekenis van mythen. Ze nemen kennis van de belangrijkste wetenschappelijke benaderingen van mythologie, zoals daar zijn de vergelijkende, socio-biologische, psychologische, ritualistische en historische. Er gaat hierbij enige aandacht uit naar de belangrijkste voorstanders van deze benaderingen. Studenten kunnen bovendien de verschillende theorieën in een historisch kader plaatsen.

Rooster

Zie roosters Colleges voor keuzevakstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 ec, voor studenten van de minor De oudheid voor iedereen):

  • College-uren: 24

  • Bestudering primaire literatuur: 90 uur

  • Voorbereiding tentamen en deeltoetsen: 26 uur

Totaal 280 uur (10 ec):

  • College-uren: 24

  • Bestudering primaire literatuur: 90 uur

  • Bestudering secundaire literatuur (incl. cursusboek): 130 uur

  • Voorbereiding tentamen en deeltoetsen: 36 uur

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van wekelijkse tussentoetsen die samen voor 25% van het eindcijfer meetellen en een eindtoets (75%), die zal bestaan uit een combinatie van multiple choice vragen, open vragen en een essayvraag.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Als het gemiddelde eindcijfer onvoldoende is, dan kan alleen de eindtoets herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruik gemaakt om allerlei te bestuderen materialen en informatie ter beschikking te stellen.

Literatuur

  • H. Koning: Mythologie (Amsterdam University Press 2015) ISBN 978 9089 64 914 0.

Studenten die het vak voor 10 ec volgen, dienen het volgende boek aan te schaffen:

  • E. Csapo: Theories of Mythology (Malden 2005).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. H.H. (Hugo) Koning