Prospectus

nl en

De oudheid voor iedereen

Wie heeft niet gehoord van Homerus, Plato en Sophocles; van Caesar, Cicero en Vergilius? Welke werken schreven deze Griekse en Romeinse auteurs, voor welk publiek schreven zij en waarom waren zij zo invloedrijk? In wat voor samenleving leefden zij, en hoe dachten ze?
De Griekse en Latijnse literatuur heeft een enorme invloed uitgeoefend op de Europese cultuur. De oudheid was en is een inspiratiebron voor vele bekende denkers, dichters en schilders. Steeds weer grijpen moderne kunstenaars terug op mythen, historische gebeurtenissen en literaire werken uit de klassieke wereld. Wie meer van de oudheid weet, begrijpt dus ook onze wereld beter.

De interdisciplinaire minor De Oudheid voor iedereen biedt een overzicht van de literatuur en (materiële) cultuur van de Griekse en Romeinse beschaving en haar receptie in moderne Europese literatuur, muziek, dans en film. De minor laat studenten kennis maken met de klassieke traditie en de verschillende manieren waarop die de Europese cultuur heeft gevormd. Verder leren studenten om – al dan niet met behulp van vertalingen – met de originele klassieke teksten om te gaan.

Studenten kunnen kiezen voor een concentratie op cultuur-historische vakken of op een van de klassieke talen Grieks of Latijn (alleen voor studenten met eindexamen Grieks of Latijn).

Maximum aantal deelnemers: 25
Studiegidsnummer: 5000MOUIEN
Studieactiviteitnummer: 1493
Taal: Nederlands

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Alle minorstudenten volgen in het eerste semester het college Wereldmythen en hun betekenis voor 5 ec. Dit vak biedt een uitgebreide introductie op een aantal van de voornaamste mythologieën van de wereld en laat studenten kennis maken met de belangrijkste theoretische benaderingen van mythen.

Wereldmythen en hun betekenis 5 of 10

Cultuur-historisch traject 10 ec

Studenten in het cultuur-historische traject volgen in semester 1 verder de twee collegereeksen Oude Geschiedenis en Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1: Van Thales tot en met Plato. Deze vakken geven respectievelijk een overzicht van de geschiedenis van de Grieken en Romeinen in het kader van de Euraziatische geschiedenis en een overzicht van de antieke wijsbegeerte vanaf de zogenaamde ‘natuurfilosofen’ tot en met Plato.

Introduction Ancient History (OG) 5
Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato 5

Traject Grieks of Latijn 10 ec. Keuze uit:

Studenten die kiezen voor het talige traject en dus voor het bestuderen van één van de klassieke talen volgen naast het Wereldmythen-college de colleges Taalverwerving Grieks of Latijn 1 en 2. Deze colleges richten zich op taal-, lees- en vertaalvaardigheid van het klassiek Latijn/Grieks. De nadruk ligt op klank- en vormleer, morfologie en syntaxis.

Ancient Greek: Language Acquisition 1 (B/C-group) 5
Ancient Greek: Language Acquisition 2 (B/C-groep) 5
Latin: Language Acquisition 1 (B/C-group) 5
Latin: Language Acquisition 2 (B/C-group) 5

Tweede semester

In het tweede semester volgen alle minorstudenten de collegereeksen Antieke bronnen en materiële cultuur van de Griekse en Romeinse wereld en De Oudheid in Muziek, Film en Dans.
Het eerstgenoemde vak geeft een inleiding op typen bronnen die specifiek zijn voor de oude geschiedenis en biedt een breed overzicht van de antieke materiële cultuur, vanaf de Bronstijd tot en met de late Keizertijd. Bij De Oudheid in Muziek, Film en Dans staat receptie van de klassieke oudheid in muziek, dans en moderne films centraal.

Ancient sources and material culture of the Greco-Roman world 5
De Oudheid in Muziek, Film en Dans 5

Cultuur-historisch traject 5 ec

Studenten in het cultuur-historische traject krijgen verder een introductie op de klassieke literatuur in het college Klassieke Literatuur. Deze cursus presenteert een overzicht van de klassieke literatuur van Homerus tot Augustinus. Alle genres komen aan bod: epos, geschiedschrijving, tragedie, komedie, retorica, brieven en roman. Van alle auteurs zullen bekende teksten in vertaling gelezen worden.

Klassieke Literatuur 5

Traject Grieks of Latijn 5 ec. Keuze uit:

Studenten in het talige traject kiezen voor een vervolgcursus Grieks (drama of Plato) of Latijn (retorica of lyriek/elegie). Deze colleges geven een inleiding op een specifiek literair genre en zijn gericht op het vergroten van de leesvaardigheid van het Grieks of Latijn.

Grieks proza: Plato 5
Greek poetry: drama 5
Latin: rhetoric 5
Latin: lyric/elegy 5

More info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines, met en zonder eindexamen Grieks/Latijn
Voertaal: Nederlands
Webadres: Keuzeruimte
Coördinator: mw. J.K. Koning MA
Informatie: per mail of telefoon 071-527 2665
Aanmelding: via uSis