Prospectus

nl en

Ancient Greek: Language Acquisition 1 (B/C-group)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1a.

Het college is eveneens een onderdeel van de minor De oudheid voor iedereen (traject Grieks).
Indien er plaatsen over zijn, is het college toegankelijk voor keuzevakstudenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau (zie verder onder ‘Aanmelden’).

Beschrijving

In het college Grieks taalverwerving 1 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie (m.n. het werkwoord), syntaxis (o.a. naamvalsgebruik) en pragmatiek.
Daarnaast maken studenten een begin met het leren van een basisvocabulaire en de onregelmatige werkwoordsvormen (stamtijden).

De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van de eerste redevoering van Lysias, waarbij speciale aandacht uit zal gaan naar het ontwikkelen van een goede leesstrategie.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie (met name het werkwoord), dialecten en taalontwikkeling, syntaxis (o.a. naamvalsgebruik), semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • elementaire kennis van de Griekse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden:
De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden van het Attisch Grieks proza (redevoeringen van Lysias): het formuleren van een korte vertaling gelezen (al dan niet met behulp van woordenboek en commentaren) en ongelezen stof. Dit college biedt een eerste kennismaking met wetenschappelijke commentaren en tekstedities. (II.i/ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege. Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht, zie opmerkingen.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • diagnostische instaptoets: 2 uur;

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zes weken): 30 uur;

 • studietijd grammatica, vocabulaire en stamtijden: 60 uur (inclusief het maken van enkele oefeningen via Blackboard);

 • studietijd lectuur: 45 uur (inclusief het bestuderen van Lys. 1.6-27 via een oefenmodule in Blackboard);

 • tentamen: 3 uur.

Toetsing

 • deeltoets vocabulaire en stamtijden (20%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en een korte vertaling niet voorbereide Griekse tekst;

 • deeltoets Grammatica (40%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

 • deeltoets Lectuur (40%): schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen en ongelezen stof, korte open (invul)vragen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de vier deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de onderdelen Grammatica en Lectuur beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
Studiemateriaal (planners, handouts, oefeningen en een proeftentamen) wordt hierin ter beschikking gesteld.

Literatuur

 • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, achttiende of latere druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6);

 • Syllabus Grieks Grammatica;

 • Syllabus Grieks Lysias;

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4).

Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.
Andere studenten, waaronder minorstudenten, melden zich bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht. Wie te maken heeft met bijzondere omstandigheden (als een tweede studie), raadplege de docenten en/of studiecoördinator.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker
Mw. A.M. (Marianne) Schippers MA