Prospectus

nl en

Ancient sources and material culture of the Greco-Roman world

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In deze collegereeks wordt door specialisten van de Opleiding Geschiedenis, het Papyrologisch Instituut, het Rijksmuseum van Oudheden en het Geldmuseum een inleiding geboden op enkele typen bronnen die specifiek zijn voor de oude geschiedenis, te weten de papyri, de inscripties en de archeologische artefacten, waaronder ook de munten. Er zal worden ingegaan op de grondbeginselen en historiografie van de vakken die zich met de ontsluiting van deze bronnen bezighouden: de epigrafiek, de papyrologie, de archeologie en de numismatiek. Historici, classici, oudheidkundigen en archeologen moeten enig inzicht hebben in deze vakken teneinde zelfstandig de vereiste bronnenkritiek te kunnen uitoefenen, ook als het om niet-literaire bronnen gaat. Wie belangstelling heeft voor de oude geschiedenis kan niet buiten dit college – een groot deel van het bronnenmateriaal dreigt dan een gesloten boek te blijven. Teneinde een extra dimensie aan dit college te geven, zullen bij de verschillende onderdelen een aantal practica worden georganiseerd, en daaraan verbonden praktische opdrachten moeten worden uitgevoerd, die de studenten in direct contact met het bestudeerde materiaal brengen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze collegereeks heeft men voldoende kennis van de grondbeginselen van de epigrafiek, papyrologie, archeologie en numismatiek om kritisch met bronnenpublicaties op genoemde gebieden om te kunnen gaan. Bovendien heeft men een breed overzicht van de antieke materiële cultuur, vanaf de Bronstijd tot en met de late Keizertijd.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Practica;

 • Excursie (voor GLTC studenten).

Voor hoofdvakstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur is een excursie naar een of meerdere (mediterrane) archeologische en historische sites onderdeel van dit college. Deelname aan deze excursie is voor studenten GLTC verplicht. Een deel van de opdrachten die bij dit college verstrekt worden, moet tijdens de excursie op locatie uitgevoerd worden.

Minor- en keuzevakstudenten hebben geen toegang tot de excursie en maken meer opdrachten in het Rijksmuseum van Oudheden.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • 26 contacturen;

 • 30 uur voor het uitvoeren van de opdrachten/practica;

 • 84 uur voor het lezen van de verplichte literatuur (ca. 600 pagina’s à 7 pp/uur).

Toetsing

 • praktische opdrachten (30%);

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (70%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Als het gemiddelde eindcijfer onvoldoende is, dan moet de student het schriftelijke tentamen herkansen. Het cijfer voor de praktische opdrachten blijft staan.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het centraal beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Parallel aan/of in aanvulling op Blackboard wordt gebruik gemaakt van de website www.oudegeschiedenis.info.

Literatuur

 • William Biers, The Archaeology of Greece – An Introduction, Cornell University Press, 1996;

 • Martin Henig, A Handbook of Roman Art – A Survey of the Visual Arts of the Roman Empire, Phaidon, 1994;

 • de overige literatuur wordt tijdens het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Voor de practica geldt voor dit college een aanwezigheidsplicht tenzij met de docent afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Contact

Dhr. Dr. F.G. (Frits) Naerebout (Coördinator)
Dhr. Prof. dr. R.B. (Ruurd) Halbertsma