Prospectus

nl en

Latin: Language Acquisition 1 (B/C-group)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen deze cursus; studenten zonder eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 1a.

Het college is eveneens een onderdeel van de minor De oudheid voor iedereen (traject Latijn).
Indien er plaatsen over zijn, is het college toegankelijk voor keuzevakstudenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau (zie verder onder ‘Aanmelden’).

Beschrijving

In dit eerste blok Latijnse taalvaardigheid ligt de nadruk op de beheersing van de Latijnse morfologie en wordt begonnen met de training van de lees- en vertaalvaardigheid. Daartoe worden capita selecta uit Caesar’s De bello Gallico gelezen. Ten slotte wordt alvast een eerste inleiding in de Latijnse syntaxis gegeven (die in blok 2 verder verdiept wordt).

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Latijn (herhaling en verdieping) op het gebied van morfologie, taalontwikkeling en syntaxis. (I.i/vii);

 • elementaire kennis van de Latijnse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden
De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en commentaren. Met als doel: verhoging van de leessnelheid van het Latijn. (II.i/ii);

 • wetenschappelijke commentaren en tekstedities te gebruiken. (II.i/ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten tijdens deze cursus leren het leerlijnenoverzicht van de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • diagnostische instaptoets: 2 uur;

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zeven weken): 35 uur;

 • voorbereiding colleges (drie uur per college): 42 uur;

 • zelfstudie en tentamenvoorbereiding (+/- 9 uur per week gedurende 7 weken): 61 uur.

Toetsing

 • tussentoets (schriftelijk, 30%), bestaande uit vocabulaire, stamtijden en vragen over behandelde grammatica;

 • eindtoets (schriftelijk, 70%), bestaande uit vocabulaire, stamtijden, behandelde grammatica, plus een geziene en een ongeziene vertaling.

Weging

Het eindresultaat voor het vak is het gewogen gemiddelde van beide behaalde cijfers, met als voorwaarde dat zowel de tussentoets als de hoofdtoets allebei voldoende zijn.

Herkansing

Een onvoldoende tussentoets moet tijdens de eindtoets herkanst worden.
Indien het eindresultaat onvoldoende is, vervalt het resultaat van de tussentoets. In de herkansing wordt de gehele stof getoetst; het resultaat van de herkansing is dan het eindcijfer.

Blackboard

Er zal gebruik worden gemaakt van Blackboard voor de verspreiding van oefeningen. Bovendien zal extra (digitaal) oefenmateriaal beschikaar zijn in de Blackboardcursus ‘Gymnasmata’.

Literatuur

Studenten zijn verplicht om de volgende titels aan te schaffen:

 • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum (Maastricht; verscheidene drukken);

 • G.F. Diercks en N.H.C. Loenen, Kleine Latijnse grammatica (Bussum, meest recente druk);

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst (Amsterdam, meest recente druk);

 • Een goed woordenboek Latijn-Nederlands. Aanbevolen wordt H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam, meest recente druk).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.
Andere studenten, waaronder minorstudenten, melden zich bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. S.H.M. van Beek MA

Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper