Prospectus

nl en

Latin: rhetoric

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Het college is eveneens een onderdeel van de minor De oudheid voor iedereen (traject Latijn).

Beschrijving

Cicero is een emblematische figuur van de Romeinse oudheid: het toonbeeld van welsprekendheid, de zelfverklaarde uitvinder van de filosofische taal van het Latijn, een republikeinse held – en een van de zeer weinige mensen in wiens privéleven wij een kijkje kunnen nemen.

In dit college zal eerst een overzicht geboden worden over Cicero’s politieke carrière, zijn retorische onwikkeling, zijn beroemde processen, zijn retorische en filosofische werken en zijn correspondentie. Voor de rest van de reeks ligt de nadruk echter op Cicero’s retorische werken. Wij zullen capita selecta uit zijn retorisch meesterwerk De oratore lezen. Daarbij zullen m.n. de volgende onderdelen aan de orde komen: het genre van het werk; de setting van de dialoog; belang van de welsprekendheid voor de maatschappij; overtuigingsmiddelen; humor, stijltheorie; en de politieke betekenis van het werk.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student:

 • leert de bij Taalverwerving Latijn (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van retorische teksten. (I.i; II.i/iii);

 • beschikt over overzichtskennis van retorische theorie en heeft elementaire kennis over het oeuvre van een centrale retoricus en orator, Cicero. (I.ii/vii);

 • beschikt over kennis van de politieke situatie in de late Romeinse republiek en de impact van de politiek op de literatuur. (I.ii);

 • is zich bewust van het belang van de retorica voor de oudheid. (I.ii).

Vaardigheden
De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden);

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden);

 • lees- en vertaalvaardigheden van Latijns proza: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Cicero. (II.ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • het retorisch apparaat te gebruiken voor tekstanalyse. (II.iii);

 • de kennis over de historische context toe te passen op tekstanalyse. (II.iii).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zeven weken): 35 uur;

 • voorbereiding 5 uur x 14 colleges = 70 uur (incl. het lezen van het hele werk in vertaling);

 • schrijven van een essay over een retorisch begrip: 35 uur.

Toetsing

 • Essayopdracht van max. 750 woorden (30%);

 • Eindtoets (70%), bestaande uit twee vertalingen (gezien en ongezien), grammaticale vragen en inhoudelijke vragen (gedeeltelijk essayvragen) over de behandelde stof.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deelcijfers.

Herkansing

Het cijfer voor de essayopdracht blijft staan, de eindtoets kan herkanst worden.

Blackboard

Via Blackboard worden hand-outs en verdere studieinformatie beschikbaar gesteld.

Literatuur

De te lezen passages worden beschikbaar gemaakt in de vorm van een reader.

Verder moet elke deelnemer een vertaling van Cicero’s De oratore bezitten (aanbevolen de vertaling van A.D. Leeman en H.W.A. van Rooijen-Dijkman onder de titel De ideale redenaar). Als de tekst tot het begin van de collegereeks nog niet weer opnieuw herdrukt is, kunnen de deelnemers proberen een tweedehands exemplaar van de tekst te vinden. Elk andere vertaling (in elk willekeurige taal, bijv. de Loeb-vertaling) is ook acceptabel.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Minorstudenten melden zich eerst bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

De deelnemers wordt gevraagd om voor het begin van de collegereeks alvast de De oratore in vertaling te hebben gelezen.

Contact

dr. Jörn Soerink