Prospectus

nl en

Practicum: Civil Law

Course
2016-2017

Let op: bij dit vak wordt vanaf het collegejaar 2017-2018 geen avondonderwijs meer aangeboden. Voor huidige deeltijdstudenten geldt een overgangsregeling.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER)

Beschrijving

Studenten krijgen wekelijks een schrijfopdracht en dienen voorts een onderzoeksvoorstel te maken en mondeling te presenteren. Studenten moeten bij dit vak zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen en een begrijpelijk en goed opgebouwd werkstuk schrijven. Bij het practicum zijn de opdrachten opzettelijk zeer verschillend zodat studenten gedwongen worden zich in korte tijd in een nieuw onderwerp te verdiepen. De opdrachten zijn gericht op het aanleren van in de praktijk noodzakelijke vaardigheden (zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van en inzicht in de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen. Het gaat hier in het bijzonder om het zelfstandig kunnen:

 • onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en selecteren van kernbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • schrijven van een voorstel voor rechtswetenschappelijk onderzoek en het op heldere, compacte en gestructureerde wijze presenteren hiervan.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U beschikt over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in het vermogensrecht.

 • U bent in staat juridische problemen op te lossen, uw weg te vinden in en om te gaan met de verschillende nationale en internationale kernbronnen van het recht, ook de digitale.

 • U bent in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en tot het bedenken van creatieve oplossingen; u bezit praktische en theoretische onderzoeksvaardigheid en kunt onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in logische samenhang presenteren, zulks met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • U bent in staat om zelfstandig een voorstel te schrijven voor rechtswetenschappelijk onderzoek dat zowel vernieuwend als praktisch uitvoerbaar is; u kunt onderzoeksvoorstellen van anderen beoordelen.

 • Ten slotte maken debat- en spreekvaardigheid deel van uw bagage uit.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: Docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

 • Aanwezigheid tijdens het hoorcollege is verplicht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Namen docenten: Docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Wekelijks vakinhoudelijke opdrachten waarvoor bibliotheekstudie vereist is en uitwerking in een werkstuk.Daarnaast kan het beoordelen van elkaars werkstuk deel uitmaken van de taken.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Het maken van schriftelijke opdrachten (5) alsmede het schrijven van en kort presenteren van een onderzoeksvoorstel (een afsluitende zgn. praktische oefening die niet als cijfer meetelt, maar waaraan wel met goed gevolg moet zijn deelgenomen voor het eindcijfer van de 5 schriftelijke opdrachten).

Inleverprocedures

Wekelijks tijdens de bijeenkomst. In print en op Blackboard via Safe assign.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Leidraad Practicum & Privatissimum Master Civiel Recht (te vinden op de Blackboard-omgeving Master Civiel Recht).

Aanmelden

De aanmelding verloopt via Usis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel Recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C2.43

 • Openingstijden: 9.00 – 13:30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl