Prospectus

nl en

Transnational Civil Law

Course
2016-2017

Let op: bij dit vak wordt vanaf het collegejaar 2017-2018 geen avondonderwijs meer aangeboden. Voor huidige deeltijdstudenten geldt een overgangsregeling.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het Nederlandse vermogensrecht is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels. Hierbij is te denken aan internationale verdragen (zoals EVRM en Weens Koopverdrag), maar ook aan een aanzienlijk aantal Europese richtlijnen (vooral op het terrein van de consumentenbescherming) en aan de verschillende sets “principles” die de afgelopen jaren tot ontwikkeling zijn gebracht (bijvoorbeeld de Principles of European Contract Law). Het vak Transnationaal vermogensrecht brengt deze dimensies in kaart. De aandacht gaat met name uit naar het terrein van het contractenrecht, waar de verstrengeling van nationaal, trans- en internationaal recht zich in het bijzonder doet gevoelen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het Nederlandse vermogensrecht bevindt zich niet op een eiland, maar is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels. Doel van het vak Transnationaal vermogensrecht is deze dimensies in kaart te brengen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • U bent doordrongen geraakt van de verwevenheid van het nationale recht met andere rechtsstelsels en van de vele aspecten die deze verwevenheid rijk is. Daardoor bent u niet alleen bedacht op de toepasselijkheid en relevantie van trans- en internationale regelstelsels bij het oplossen van casusposities, maar bent u bovendien in staat het gewicht van de nationale oplossingen te relativeren, en wordt u nader vertrouwd met het overdenken en benutten van niet-nationale argumenten, overwegingen en aanknopingspunten.

 • Voorts bent u in staat om de uitwerking van Transnationale invloeden op de leerstukken die in dit vak aan de orde komen te beschrijven en te beoordelen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. Jac. Hijma

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voorgeschreven wetgeving, literatuur en jurisprudentie uit de syllabi.

Werkgroepen
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met essay-vragen.

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte wetgeving, literatuur en jurisprudentie alsmede hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Transnationaal Vermogensrecht 2016-2017

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Geen inschrijving nodig.

Contact

 • Coordinator: Mw. mr. M.W. Knigge

 • Werkadres: Steenschuur 25, KOG, kamer C2.08

 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag op afspraak via secretariaat

 • Telefoon: 071 527 7381

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.