Prospectus

nl en

H) Specialized course Civil Family Law

Course
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER). Aanbevolen wordt het ba-vak ‘Personen- familie- en erfrecht’ of het (notariële).

Beschrijving

In dit vijf weken beslaande profileringsvak wordt het familievermogensrecht bestudeerd. Aan de orde komen daarbij het huwelijksvermogensrecht, het recht dat betrekking heeft op ongehuwd samenwonenden en het erfrecht. Het vak vormt andere invalshoeken van en een verdieping op de thematiek van het personen- , familie- en erfrecht.

Bij het onderdeel huwelijksvermogensrecht zullen de belangrijkste onderwerpen van het in Boek 1 BW geregelde huwelijksvermogensrecht behandeld worden. De volgen onderwerpen komen aan bod: het recht dat op alle huwelijken( dwingendrechtelijk) van toepassing is; huwelijksvoorwaarden, zowel wettelijke als buitenwettelijke stelsels; de ontbinding van het huwelijk en de gevolgen daarvan (o.a.het echtscheidingsconvenant en alimentatie). Daarnaast zal in voorbereiding zijnde wetgeving behandeld worden.

Vervolgens wordt op de colleges ingegaan op het ongehuwd samenwonen en de gevolgen daarvan. Daarbij komen met name de samenlevingsovereenkomst en de wenselijkheid van het regelen van familierechtelijke betrekkingen aan de orde. Welke regels zijn direct of indirect op ongehuwd samenwonenden van toepassing?

De derde tranche van dit profileringsvak betreft het erfrecht( Boek 4BW). Hierbij worden zowel het erfrecht dat van rechtswege werkt als het testamentaire erfrecht aan de orde gesteld. Wat gebeurt er als iemand overlijdt? Wie volgen hem op, wat zijn de juridische consequentie van overlijden? De volgende onderwerpen komen aan bod: wie erven er volgens de wet?; de positie van de langstlevende echtgenoot; de andere wettelijke rechten; de uiterste wilsbeschikking; de legitieme portie; hoe vindt de afwikkeling van de nalatenschap plaats; executele; beschermingsconstructies zoals bewind. Ook het levenstestament en de wilsbekwaamheid komen aan de orde. Voorts zal de betekenis van de Europese Erfrechtverordening behandeld worden.
Bij alle drie de onderdelen zal aandacht besteed worden aan de literatuur, de jurisprudentie en voorts zullen diverse praktijkgevallen besproken worden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is inzicht te geven in wat de belangrijkste vermogensrechtelijke gevolgen zijn van de familierechtelijke betrekkingen waarin mensen tot elkaar staan. Daarbij worden de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen uit een mensenleven: samenwonen, trouwen, echtscheiden en overlijden, bestudeerd.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
Kennis en inzicht

 • U heeft kennis en inzicht in de wet-en regelgeving en jurisprudentie omtrent huwelijksvermogensrecht, het recht betreffend ongehuwd samenwonen en erfrecht.

 • U heeft inzicht verworven in de maatschappelijke relevantie van het familievermogensrecht.

Vaardigheden

 • U bent in staat een casus op te lossen op het gebied van het relatievermogensrecht( huwelijksvermogensrecht en samenwonersrecht) en erfrecht.

 • U bent in staat kritisch te reflecteren op oplossingen en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op dit vakgebied.

 • U kunt meedenken over toekomstige wetgeving en jurisprudentie op het vakgebied analyseren.

Rooster

Kies voor master.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkcollege

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. mr. T.J. (Tea) Mellema-Kranenburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek opgegeven literatuur.

Andere onderwijsvorm(en)
De studenten dienen gedurende de onderwijsperiode eenmaal viermaal een schriftelijke opdracht te maken, waarvan er een wordt nagekeken. In plaats daarvan kan ook een mondelinge presentatie gehouden worden.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 10% schriftelijke opdracht of presentatie – een zgn. praktische oefening die als voorwaarde geldt voor het schriftelijk tentamen;

 • 90% afsluitend schriftelijk tentamen.

 • Het hertentamen betreft alleen het schriftelijk tentamen (dat voor 90% geldt), de eerder gemaakte schriftelijke opdracht blijft staan. Eventueel kan het hertentamen mondeling afgenomen worden.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur

 • M.J.A. van Mourik & L.C.A. Verstappen, Het Nederlands Vermogensrecht bij scheiding, deel A, vijfde druk(studenteneditie), Deventer:Wolters Kluwer 2014;

 • M.J.A. van Mourik, Monografie Privaatrecht 1, Erfrecht, Deventer: Wolters Kluwer, meest recente druk;

 • Reader: met actuele wetenschappelijke artikelen

Aanbevolen studiemateriaal

 • M.J.A.van Mourik & L.C.A. Verstappen, Het Nederlands Vermogensrecht bij scheiding, deel B vijfde druk, ( studenteneditie) Deventer: Wolters Kluwe2014;

 • De Bruyn/Huijgen/Reinhartz, Het Nederlands huwelijksvermogensrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2014 ;

 • Asser Perrick (Erfrecht) 4 Deventer : Kluwer 2013.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: T.J( Tea)Mellema-Kranenburg

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C.206

 • Bereikbaarheid: Per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8571

 • E-mail: t.j.mellema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inschrijving verplicht tot actieve deelname. Bij onvoldoende actieve deelname bestaat geen recht op het afleggen van tentamen. Een eventueel hertentamen kan mondeling afgenomen worden.