Prospectus

nl en

F) Specialised Course: Rent Law

Course
2016-2017

Let op: bij dit vak wordt vanaf het collegejaar 2017-2018 geen avondonderwijs meer aangeboden. Voor huidige deeltijdstudenten geldt een overgangsregeling.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

De huurovereenkomst vertegenwoordigt een aanzienlijk sociaal-economisch belang, alleen al vanwege de enorme aantallen huurovereenkomsten die in het maatschappelijk leven een rol spelen.

De huurovereenkomst is ook een centraal onderwerp van sociaal-economische politiek: met name de bescherming van de (“zwakkere”) huurder heeft voortdurend de aandacht van het bestuur en de wetgever, en in het kielzog daarvan, van de rechtspraak.

Het huurrecht vormt een interessant leer- en studieobject, ook omdat de daarin te maken afwegingen door de zojuist genoemde sociaal-economische factoren worden beïnvloed; en ook bemoeilijkt.

Daarnaast gaat het natuurlijk om een voor de praktijk belangrijk rechtsgebied: geschillen over huur en verhuur behoren tot de “dagelijkse kost” van de rechtspraktijk.

De stof zal in vijf blokken worden behandeld: als eerste het begrip huur en verhuur en de algemene regeling in de wet van de verplichtingen van huurder en verhuurder; als tweede de beëindiging en overdracht van huur; dan de regeling voor huurprijzen; als vierde enige verspreide onderwerpen (Huisvestingswet, Leegstandswet, huurtoeslag, faillissements-, goederen- en contractenrecht), en ten slotte vergelijking met de rechtsstelsels van enkele omringende landen (Europese regelgeving en rechtspraak).

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Het verwerven van zodanige kennis en inzicht in het huurrecht, dat de deelnemer in staat is huurrechtelijke vragen effectief te analyseren en op te lossen

 • Het geven van toegang tot de achtergronden en de maatschappelijk relevante factoren die voor dit rechtsgebied van belang zijn, in een mate die deelnemer in staat stelt om zich een afgewogen oordeel te vormen over de in de loop van de tijd plaatsvindende huurrechtelijke ontwikkelingen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat zelfstandig huurrechtelijke vraagstukken te analyseren, te kwalificeren en te beantwoorden

 • U bent in staat de onderlinge verbanden en verschillen tussen het huurrecht woonruimte en het huurrecht bedrijfsruimte te doorgronden.

 • U bent in staat huurrechtelijke wetgeving, literatuur en jurisprudentie kritisch te analyseren aan de hand van de maatschappelijke context.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkgroep:

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. E.P.W. Korevaar

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen, vóór elk blok, van het desbetreffende hoofdstuk uit het leerboek (zie onder literatuur). Grondig doornemen van de arresten voor het betreffende onderdeel en de overige op Blackboard geplaatste documenten (zoals krantenknipsels en andere actuele literatuur betreffende de sociaal-economische en maatschappelijke context van het onderwerp)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen.

 • Ivm. het karakter van de werkgroepen als praktische oefening is aanwezigheid bij minimaal vier van de vijf werkgroepen voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
A.R. de Jonge, Huurrecht, Boom 2013

Reader:
Daarnaast worden via Blackboard actuele materialen verstrekt die ter voorbereiding op het college bestudeerd moeten worden, zoals krantenartikelen, recente uitspraken e.d. Blackboard is uiterlijk twee weken voorafgaand aan het eerste college beschikbaar.

Aanbevolen studiemateriaal
A.S. Rueb, Huurrecht; jurisprudentie 1959-2010, Ars Aequi Jurisprudentie.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. E.P.W. Korevaar

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7381

 • E-mail: e.p.w.korevaar@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 09.00 – 13.30uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inschrijving verplicht tot actieve deelname. Bij onvoldoende actieve deelname bestaat geen recht op het afleggen van het tentamen.