Prospectus

nl en

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel

Course
2016-2017

Doel 1: Verkrijgen van politicologische kennis en inzicht in het Nederlandse politieke bestel.
Doel 2: Het mondeling kunnen rapporteren over politicologische kennis.

Inhoud: In de cursus komen zowel een aantal theoretische begrippen als op grond van onderzoek verkregen inzichten in het functioneren van het Nederlandse politieke stelsel aan de orde. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, Europese integratie en Nederland.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers van tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur, het houden van een mondelinge presentatie en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands, London/New York, 2014 (4e druk).
Reader met artikelen en hoofdstukken via Readeronline.

Tentamens

Er is voor dit vak een aanvullende tentamenregeling opgenomen op Blackboard.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen:
Maandag 24 oktober 2016, 09.00-12.00 uur in het Gorleaus 4/5 en Gorleaus 02

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: Dinsdag 10 januari 2017, 09.00-12.00 uur, in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

NB: Het eerste college vindt plaats op maandag 5 September 2016, van 11.00-13.00 uur in Gorleaus 4/5, Einsteinweg 55.

Rooster