Prospectus

nl en

Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Het geven van een inleiding in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek.
Doel 2: Het uitvoeren van statistische analyses met behulp van SPSS.
Inhoud: De cursus Statistiek II is een vervolg op Statistiek I en het accent ligt op de lineaire en logistische regressieanalyse met behulp van het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse en in de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS. Het programma per week wordt t.z.t. bekend gemaakt op Blackboard.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit eenmaal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De studenten dienen opdrachten te maken en via Blackboard/Turnitin in te leveren.

Studiemateriaal

  • Field, Andy (2013) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4e editie). London: Sage. ISBN: 1446249182

  • Studenten dienen het SPSS Statistics 22 of 23 programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

de toetsing omvat drie onderdelen: cursuswerk (inleveren van opdrachten en participatie in de werkgroepbijeenkomsten, (10%) een SPSS-toets (45%) en een (schriftelijke) theorietoets (45%). De SPSS-toets wordt afgenomen in de laatste bijeenkomst van de werkgroepen en de theorietoets wordt collectief getentamineerd. Beide toetsen duren 90 minuten. Voor de theorietoets moet men zich op tijd aanmelden! Voor de theorietoets dient u minimaal het cijfer 5,0 te halen om het vak met een voldoende te kunnen afsluiten.
Indien men een onvoldoende haalt voor het eindcijfer dan kan men de 90% die wordt behaald in de SPSS-toets en de theorietoets in één toets herkansen. Het is niet mogelijk om één onderdeel apart te herkansen. Het cursuswerk kunt u niet herkansen.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 21 maart 2017, 13.00-14.30, in USC

Tweede mogelijkheid: SPSS toets en schriftelijk tentamen
In FSW, zie roosterlink

Datum en tijd zijn onder voorbehoud, nadere informatie volgt op blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster