Prospectus

nl en

Politieke Psychologie

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Na afloop van de cursus zul je meer kennis en inzicht hebben in de belangrijke onderzoeksvragen, begrippen, theorieën, methoden en resultaten van de politieke psychologie en;
Doel 2: Bekend raken met sommige van de methodologische uitdagingen van politieke psychologie (door analyse van teksten tijdens de bijeenkomsten)

Onderwijsvormen

De werkvormen van de cursus zijn: hoor- en werkcolleges.

Studiemateriaal

Het lesmateriaal zal bestaan uit een aantal klassieke wetenschappelijke artikelen in de politieke psychologie, aangevuld met materiaal voor de werkgroepen over maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar de politieke psychologie aan kan bijdragen. Het lesmateriaal is beschikbaar via blackboard. Om je te helpen bij het lezen van de artikelen, raden we je aan een artikel van Christian Jordan and Mark Zanna “How to read a journal article in social psychology” te lezen. Tijdens de werkgroepen zal aandacht worden besteed aan het lezen van wetenschappelijke artikelen.

Naast de literatuur die onder het kopje “Bijeenkomsten en literatuur” in de syllabus beschreven staat, zal bij de werkgroepen soms nog wat additionele literatuur beschikbaar worden gesteld via blackboard. Het gaat hierbij om literatuur van geringe omvang die dient ter voorbereiding op een opdracht tijdens de werkgroepen.

Toetsing

Vragen tijdens de werkgroepen. Voor aanvang van iedere werkgroep krijg je de opdracht om 5 vragen over de stof te beantwoorden. Je moet je antwoorden naar de werkgroep meebrengen, en je dient de antwoorden voor iedere werkgroep in te leveren. Van de 5 vragen zullen er drie betrekking hebben op de literatuur voor. Bij 1 vraag dien je actueel thema dat speelt in de politiek of samenleving te kiezen aan te geven hoe de literatuur bij kan dragen aan inzicht in het thema. Daarnaast moet je voor iedere werkgroep zelf een vraag bedenken die betrekking heeft op het onderwerp en de literatuur van die week. Je antwoorden op de 5 vragen tijdens de werkgroepen in hardcopy in te leveren, en via Turnitin op de blackboard site van de cursus. Je wordt dit geacht voor iedere werkgroep te doen; alleen in de eerste week zijn er nog geen opdrachten. Zorg ervoor dat je de vragen kort beantwoordt. Gebruik ongeveer 1-1.5 A4 (regelafstand 1) als richtlijn. Je moet tenminste 4 van de 6 werkgroepen je antwoorden hebben ingeleverd om de cursus af te ronden. Lukt dit niet, dan dien je een vervangende opdracht uit te voeren.

Essay-opdrachten. Je wordt verwacht tijdens de cursus twee korte essays te schrijven. Deze essays dienen ongeveer 1100 woorden te omvatten (en maximaal 10% meer of minder) over een zelf te kiezen thema dat uiteraard wel relevant moet zijn voor politieke psychologie. Het eerste essay wordt je geacht op 21 April in te leveren. Het tweede essay dien je op 12 Mei in te leveren. De essays worden beoordeeld, en bepalen 40% van je eindcijfer. Lever de essays in PDF format in via Turnitin dat je binnen de blackboard omgeving van de cursus vindt onder “cursus informatie”. Zorg ervoor dat je de essays voor middernacht hebt ingeleverd; daarna kun je het essay niet meer indienen.

Tentamen: Het schriftelijk tentamen aan het eind van de cursus heeft betrekking op alle facetten van de cursus: literatuur, colleges, discussie, opdrachten in de werkgroepen. Het tentamen zal zowel toetsen op kennis als op je vermogen de opgedane kennis toe te passen op casussen of maatschappelijke problemen. Het tentamen bepaalt voor 60% het eindcijfer van de cursus.

Schriftelijk tentamen met vragen over de hoor- en werkcolleges en de bestudeerde literatuur.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 15 mei 2017, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 12 juni 2017, 13.00-16.00 in het USC

Aanwezigheidsplicht

Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze de hoorcolleges en werkgroepen iedere week bijwonen en binnen de onderwijsbijeenkomsten een actieve constructieve houding aannemen. Je wordt geacht de literatuur voor iedere bijeenkomst gelezen te hebben, en vooral bij de werkgroepen wordt van je gevraagd discussieonderwerpen en vragen zelf aan te dragen.

Ziekte of (medische) noodgevallen en ongemakken van naasten vormen de enige geldige redenen voor afwezigheid bij de cursusbijeenkomst. Geef je afwezigheid altijd vóór aanvang van de bijeenkomst aan door een email te sturen naar Jasper Simons (j.p.simons@fsw.leidenuniv.nl ). Als je meer dan 1 bijeenkomst mist, dien je in de meeste gevallen een vervangende opdracht te maken om de cursus te kunnen afronden.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

Niet van toepassing.