Prospectus

nl en

Verkiezingen en Kiesgedrag (in Nederland)

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: De vervolgcursus ‘Verkiezingen en Kiesgedrag (in Nederland)’ beoogt deelnemers een overzicht te bieden van belangrijke benaderingen en bevindingen op het terrein van het electoraal onderzoek en hun relevantie voor de Nederlandse casus.
Doel 2: Tevens oefenen deelnemers zich in het maken van beknopte schriftelijke stukken, in diverse genres en correct Nederlands, waarin men toont zich relevante wetenschappelijke literatuur te hebben eigen gemaakt.

Inhoud: In ‘Verkiezingen en Kiesgedrag (in Nederland)’ wordt aandacht besteed aan de participatie van burgers in een democratische samenleving, in het bijzonder aan verkiezingen, kiezers en benaderingen van kiesgedrag in Nederland.

Onderwijsvormen

Deelnemers moeten actief deelnemen aan alle bijeenkomsten.

Studiematerialen

Basisboek (Jocelyn A.J. Evans, Voters & Voting: An Introduction. London, etc.: Sage, 2004), plus overige artikelen en hoofdstukken. Een programma met literatuurlijst en bijbehorende opdrachten is beschikbaar voor aanvang van de vervolgcursus. De literatuur is in ieder geval te vinden in een universiteitsbibliotheek en/of elektronische beschikbaar.

Toetsing

Het eindcijfer wordt overwegend bepaald op basis van de beoordeling van de wekelijkse schriftelijke bijdragen.

De cursus ‘Verkiezingen en Kiesgedrag (in Nederland)’ kent na de besprekingsbijeenkomst een serie inhoudelijke bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten is in de regel een vraag of opdracht geformuleerd. In alle gevallen betreft het hier het maken van een schriftelijke opdracht van bescheiden omvang. Elke opdracht wordt beoordeeld, van commentaar voorzien gelet op inhoud en presentatie (o.a. taalgebruik en stijl) en met een cijfer gewaardeerd. Het eindcijfer van de cursus bestaat in beginsel (voor 90 procent) uit het gemiddelde cijfer van in totaal 7 (van maximaal 10) opdrachten; er moet overigens minimaal 8 keer een serieus gemaakte opdracht worden ingeleverd (zowel op papier als elektronisch viaTurnitin). Het gemiddelde cijfer van de 7 beste opdrachten vormt het eindcijfer, waarvan bij de berekening de participatie tijdens de bijeenkomsten tevens een rol (10 procent) speelt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen en vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

Politieke Psycholo­gie