Prospectus

nl en

Bachelorproject Pol

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel: 1. Het leren toepassen van concepten, theorieën en methoden in een onderzoek binnen een van te voren door de docenten geformuleerd kader;
Doel: 2. Het uitvoeren van en rapporteren over een literatuur- of beperkt empirisch onderzoek
Inhoud: In het bachelorproject leren studenten onderzoeksvragen formuleren, onderzoek ter beantwoording van die vragen te ontwerpen, een eigen onderzoek uit te voeren, en over dat onderzoek verantwoord en helder te rapporteren. Er worden verschillende projecten aangeboden die gestructureerd zijn rond een bepaald (redelijk breed) thema, waarbinnen de studenten een individueel onderzoek uitvoeren.
Met de eindrapportage – de Bachelorscriptie – vindt de afronding van de Bacheloropleiding Politicologie: Internationale Bertrekkingen en Organisaties plaats. De scriptie is een individueel eindwerkstuk gebaseerd op althans deels eigen, oorspronkelijk onderzoek.

Het bachelorproject is een zeer intensieve studieactiviteit, waarvoor de student tijdens blok 4 voltijds beschikbaar dient te zijn.

Inleidende bijeenkomst

Op woensdag 23 november 2016, 11.00-13.00h in 1A21, vindt een korte inleidende bijeenkomst plaats voor het bachelorproject. Daarin volgt nadere uitleg over het bachelorproject en introduceren de docenten hun deelprojecten. Ook is er gelegenheid tot vragen stellen.

Inschrijving

Inschrijven via uSis is mogelijk vanaf maandag 12 december 2016, 15.30h. Er is per deelproject plek voor maximaal 15 studenten, het project van dhr. Vollaard biedt plaats aan 8 studenten. Inschrijving wordt gedaan op basis van het principe ‘first come first serve’. Studenten kunnen wel op een wachtlijst worden geplaatst (maximaal 5 studenten per project). Studenten kunnen zich alleen inschrijven wanneer ze voldoen aan de inschrijvingsvereisten (zie hieronder). De inschrijving sluit op zondag 22 januari 2017 23.59h. Studenten die na zondag 22 januari, maar nog voor aanvang van blok 4 voldoen aan de inschrijvingseisen, kunnen zich in die periode alleen nog inschrijven door contact opnemen met het Instituutssecretariaat Politieke Wetenschap.

Het is sterk aan te raden om een bachelor deelproject te kiezen dat aansluit bij door u eerder gevolgde, aanverwante (vervolg)cursussen.

Bibliotheekinstructie

In januari vinden de bibliotheekinstructies plaats; elke student dient zichzelf in te schrijven via uSis voor één van onderstaande bijeenkomsten:
Dinsdag 24 januari 2017, 09.00-11.00 uur in 1A32 (activiteitencode 17968)
Dinsdag 24 januari 2017, 13.00-15.00 uur in 1A32 (activiteitencode 17969)
Donderdag 26 januari 2017, 09.00-11.00 uur in 1A32 (activiteitencode 17970)
Donderdag 26 januari 2017, 13.00-15.00 uur in 1A32 (activiteitencode 17971)

Bachelorproject thema’s

Internationale Politiek – Vonno (8522)
Cynthia van Vonno’s bachelor project group in International Politics concerns the behavior and influence of international non-state actors in the international arena. The study of international politics has traditionally focused on explaining (inter)state behavior from the perspective of grand theories such as (neo)realism and (neo)liberal institutionalism. Given that non-state actors are of a very different nature than states and generally lack hard power, non-state actors try to bring about political change by the (attempted) creation and diffusion of norms that guide (inter)state behavior. How these non-state actors work, how they (attempt to) create and spread norms, and whether non-state actors are actually able to influence (inter)state behavior, are the main research questions addressed in this bachelor project. With international relations theory, the midrange theories and models within the grand theory of social constructivism provide tools through which the behavior of non-state actors can be studied. Participants can opt for a particular non-state actor, norm or combination of the two (e.g., the promotion of democratic norms by the UN Secretary General in speeches addressing the General Assembly, the steps NGOs take in order to increase their legitimacy and accountability in effectuating (norm) change in a particular country, the way in which epistemic communities try to influence terrorism discourse, etc.). Important authors Jeffrey Checkel, Martha Finnemore, Kathryn Sikkink, Margaret Keck, Ronnie Lipschutz, MJ Peterson, Charli Carpenter en Richard Price.

Vergelijkende Politicologie – Vollaard (8525)
Hoe verloopt de kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen als parlementen en gemeenteraden, en met welke impact? – dat zijn de centrale vragen van het Bachelorproject Vergelijkende Politicologie. Partijen spelen een cruciale rol in kandidaatstelling. Kandidaatstelling door partijen kan verschillen voor wat betreft het zogeheten selectoraat (wie rekruteert en selecteert er?), de kandidaten (wie [mogen] worden gekandideerd?), decentralisatie (op welk niveau wordt geselecteerd?) en de selectieprocedure (hoe worden kandidaten gerekruteerd en geselecteerd?). En die verschillen maken uit. Het laat immers zien wie de macht in een partij in handen heeft: de partijtop, de middenkaders en/of de partijleden. Daarnaast zijn de eisen die worden gesteld aan (potentiële) kandidaten van invloed op de mate waarin parlement of gemeenteraad representatief zijn voor de gehele bevolking. Een claim is bijvoorbeeld dat minderheden eerder worden gekandideerd als de partijtop het voor het zeggen heeft, dan wanneer het selectoraat bestaat uit partijleden (of alle kiezers via primaries). Buitenstaanders zouden zich echter weer makkelijker zich kunnen laten kandideren als kandidaatstelling door partijleden of via primaries gebeurt. Een andere claim is dat als een volksvertegenwoordiger sterk afhankelijk is van de partijtop om opnieuw te worden gekandideerd, die zich minder onafhankelijk opstelt van de fractie dan wanneer die zich via partijleden of primaries kan laten kandideren. En zo zijn er nog meer claims over kandidaatstelling om te testen in dit project. Daarnaast is er vooral op lokaal niveau nog weinig bekend over kandidaatstelling. Deelnemers aan de vervolgcursus Democratie in Stad en Dorp zouden zich daarom goed op lokale politiek kunnen richten. Dit bachelorproject biedt plaats aan maximaal 8 studenten.

Politieke Filosofie – Oversloot (8523)
Wat wij democratie noemen is, volgens een klassieker opvatting, op zijn best een gemengde staatsvorm met enige democratische elementen. De rechtsstaat, men kan eraan gehecht zijn, maar de rechtsstaat kan ook gezien worden als een beperking van de democratie, en de (opkomende) democratie is in de negentiende eeuw ook wel gezien als een bedreiging van de rechtsstaat. ‘Hoeveel’ democratie is nodig om van een ‘echte ’democratie te kunnen spreken? Als men het houden van verkiezingen voor het vervullende van staatsambten niet als een oligarchisch element in de staatsorganisatie beschouwt, maar, in tegendeel, als de manier waarop democratie in ‘de moderne tijd’ gestalte wordt gegeven, welke staatsambten moeten dan verkiesbaar zijn om van een democratie te kunnen spreken? En als democratie samengaat met – en uitdrukking moet geven aan – de politieke gelijkheid van (volwassen) leden van de politieke gemeenschap, hoe ongelijk mag het ‘feitelijke gewicht’ van de individuele stemmen dan zijn? Hoe ongelijk mag de feitelijke politieke invloed van individuen dan zijn? Is democratie mogelijk in een staat met een zeer grote vermogens- en inkomensongelijkheid? (Of omgekeerd: Wordt democratie belemmerd door een landsleiding die juist inkomens- en vermogensgelijkheid nastreeft?) Veronderstelt democratie een gedeelde cultuur? De moderne democratie heeft gestalte gekregen binnen statelijk verband. Is democratie ook voorstelbaar in een ‘bovenstatelijke’ orde als de EG? Zijn daarvoor institutionele en/of andere veranderingen nodig? Welke? Als de EG te groot en (nog) te politiek en cultureel divers is om een democratie te kunnen vormen, kan een politieke gemeenschap ook te klein zijn voor een democratische rechtsstaat?
Voor uw poging om een antwoord te geven op een van deze of ‘soortgelijke’ vragen is ruimte in dit Bachelor-project In het Bachelor-programma is slechts een beperkt aanbod van cursussen geweest op het terrein van de politieke filosofie/theorie. U dient in elk geval de tweedejaarscursus “politieke filosofie” met succes te hebben afgerond. Aangenomen wordt ook dat u vertrouwd bent met de kwesties die aan de orde zijn geweest in de vervolgcursus “Democratietheorie”.

Literatuur alvast ter oriëntatie:
Robert A. Dahl & Bruce Stinebrickner, Modern Political Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 6th rev. ed. 2003 (1963).

Philip Pettit, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Clarendon Press, Oxford etc . 1997.

Politieke Psychologie – Holsteyn (8524)
Buiten en binnen Nederland is meer en meer sprake van de zogenoemde personalisering of presidentialisering van politiek en verkiezingen. Waar, bijvoorbeeld, in het verleden politieke partijen de dominante en collectieve politieke actoren waren, zijn dat nu de individuele politici. Het individu treedt nadrukkelijk op de voorgrond, niet alleen als individuele politicus maar tevens als privé persoon. Herhaalde beweringen aangaande personalisering en presidentialisering van (Nederlandse) politiek en verkiezingen roepen echter niet alleen (te onderzoeken) vragen op rondom de exacte aard en omvang van dit kennelijk recente verschijnsel, maar ook over de wijze(n) waarop individuele politici dan beoordeeld zouden worden. Als en voor zover personen er steeds meer toe doen, wat maakt hen dan aantrekkelijk of minder aantrekkelijk als politicus, stemmentrekker of iemand die kiezers niet weet te lokken, een populaire on impopulaire minister of minister-president? Deze en dergelijke vragen rondom personalisering en presidentialisering van in het bijzonder de Nederlandse politiek zullen, bovenal bezien vanuit politiek-psychologisch perspectief, centraal staan in het bachelordeelproject Politieke Psychologie. U dient in elk geval de tweedejaars cursus ‘Politieke Psychologie’ met succes te hebben afgerond.

Onderwijsvormen

Werkgroepbijeenkomsten, inloopbijeenkomsten, bibliotheekinstructie, en bovenal zelfstudie

Studiematerialen

Het methodologische basisboek Alan Bryman, Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2012, 4th ed. (of de vijfde druk van 2016) wordt bekend verondersteld.
Januari 2017 is nadrukkelijk bedoeld om de kernliteratuur van het deelproject te lezen om de voorbereidende opdracht te maken, die direct al in het teken van het eigen onderzoek zal dienen te staan. De kernliteratuur is tijdig te vinden op de blackboardpagina van het bachelordeelproject. Daar zal ook verdere informatie over het bachelorproject en de deelprojecten beschikbaar zijn.

Toetsing

Het schrijven van een Bachelorscriptie van voldoende wetenschappelijk niveau. De deadline voor het inleveren van de eerste, volwaardige versie van de Bachelorscriptie is maandag 15 mei 2017, 17h00. De deadline voor het inleveren van de herziene, definitieve versie van de Bachelorscriptie is maandag 12 juni 2017, 17h00. Zowel de eerste als tweede versie van de Bachelorscriptie dienen via Turnitin en op papier worden ingeleverd. De bachelorscriptie wordt beoordeeld op : A. probleemstelling, B. theoretisch kader, C. methodologie, D. conclusie en reflectie; E. bronvermelding; F. leesbaarheid en presentatie en G. werkwijze.

Leids scriptie-repositorium

Goedgekeurde scripties worden bewaard in het Leids bachelor-scriptierepositorium na de afronding van uw Bachelorproject. U dient daarvoor een verklaring te ondertekenen.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

Deelname aan het Bachelorproject is slechts toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en ten minste 40 EC van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel (cursus) dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelordeelproject.