Prospectus

nl en

Vrije Keuzeruimte Politicologie/IBO

Course
2016-2017

De vrije keuzeruimte van 15 EC (POL) of 25 EC (IBO) in het derde jaar kan worden ingevuld met een studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken. De keuzevakken kunnen ook onderdelen zijn van een minor, met uitzondering van onderwijseenheden uit de minor ‘Politiek: Conflict en Consensus’.

I. Een studieverblijf in het buitenland

Deze dient te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar, opdat de student bij terugkeer kan deelnemen aan het bachelorproject in het tweede semester. Toestemming voor een studieverblijf in het buitenland wordt pas verleend indien de student de propedeuse en minimaal 30 EC van het twee­de studiejaar heeft afgerond met inbegrip van het vak MTPO en het verblijf past in het studieprogramma en geen studievertraging oplevert. Voor een buitenlandverblijf buiten Europa dient men er bovendien rekening mee te houden dat het cijfergemiddelde hoger is dan een 7,0. Nadere informatie kan worden verkregen bij de exchangecoördinator, mw. D.J.M. Lovink (kamer 5B03). Kijk voor meer informatie over studeren in het buitenland op de website van Politicologie en op de Blackboardpagina ‘Study Abroad Political Science’.

II. Een stage (15 EC)

Deze dient bij voorkeur te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar. Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien de student minimaal 40 EC van het tweede studiejaar heeft afgerond met inbegrip van het vak MTPO en indien de stage past in het studieprogramma en geen studievertraging oplevert. De omvang van de stage is minimaal tien weken bij volledige werktijd. Gewoonlijk duurt een stage 12 weken of drie maanden, inclusief het schrijven van een stage-procesverslag en stage-onder­zoeksverslag. De student moet het initia­tief nemen om een stageplaats te vinden, zie Blackboard voor recente vacatures.

Stagebegeleiding
Tijdens de stage wordt men begeleid door een docent van het Instituut en door een medewerker van de stageverle­nende organisatie. Om de stage goed te laten ver­lo­pen, worden voorafgaand aan de stage de afspraken tussen de betrokken partijen – de stageverlener, de uni­versi­teit en de stagiair – vastgelegd in een stageplan. De formulieren hiervoor zijn bij de studieadviseur ver­krijgbaar. Alleen voor vooraf aangemelde en goedgekeurde stageplaat­sen wor­den stu­diepunten toegekend.

Stageonderzoek en verslag
Elke stage wordt afgerond met een kort stage­-procesverslag (bestaande uit 2 à 5 pagina’s A4) en een substantieel stage-onderzoeksverslag (ten minste 15 pagina’s A4). Op basis van deze verslagen vindt de beoordeling van de stage plaats door de docent-begeleider van het departement, nadat advies bij de medewerker van de stage­verlenende instantie is ingewonnen. Aan de stageverplichtingen is voldaan wanneer het stage-procesverslag en het stage-onder­zoeksverslag met een voldoende zijn beoordeeld. Voor meer informatie kunt u zich wen­den tot de studieadviseurs:

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Ariane Berends

III. Keuzevakken

Procedure omtrent keuzevakken (voor vrije keuzeruimte derde jaar) Als je de vakken hebt gekozen die je in wilt zetten in je vrije keuzeruimte dan kun je deze direct aan de examencommissie doorgeven. •Vul het keuzevaktoestemmingsformulier in (Zie website onder ‘Inschrijven voor keuzevakken)
•Lever het zelf in via de brievenbus op de vijfde etage (kamer 5.A57). Doe dit voor aanvang van het keuzevak, zodat je niet het risico loopt dat je een vak hebt gevolgd dat achteraf niet wordt goedgekeurd
•Je ontvangt alleen bericht indien je verzoek wordt afgekeurd (in de regel binnen 1,5 week)
•Om het goedgekeurde keuzevak in jouw vereisten opgenomen te krijgen, dien je een verzoekschrift in uSis in. Kies hiervoor verzoekschrift type Vervanging. Wanneer het gaat om een keuzevak van buiten de Universiteit Leiden, kies je voor verzoekschrift type Extern Onderwijs. Zie ook Ondersteuning omtrent verzoekschriften.

Criteria beoordeling keuzevakken
De keuzevakken worden op basis van de onderstaande criteria beoordeeld:
Het keuzevak:
1.Maakt onderdeel uit van een bachelor opleiding WO/minor of is vermeld in de keuzevakkengids of volg je in het kader van studeren aan een buitenlandse universiteit;
2.omvat literatuurstudie;
3.wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk of tentamen;
4.heeft inhoudelijk niet teveel overlap met vakken uit het verplichte politicologie-curriculum (dus het mag wel tegen politicologie aanliggen qua thema, maar niet dezelfde stof behandelen als in de vakken bij politicologie).

Na goedkeuring dien je zelf zorg te dragen voor de inschrijving voor het vak via uSis of als dit niet lukt door te mailen naar de onderwijsbalie van de opleiding die het keuzevak aanbiedt.

Hbo-vakken in je vrije keuzeruimte

Als je een afgeronde hbo-opleiding hebt, is het mogelijk om onderdelen van die opleiding in de keuzeruimte onder te brengen. Hiervoor geldt dat je een verzoek daartoe moet indienen bij de examencommissie van je opleiding.