Prospectus

nl en

Europese Geschiedenis

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Het verwerven van kennis over en inzicht in de historische verscheidenheid van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk Europees moderniseringsproces tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
Doel 2: Het kunnen geven van een presentatie en het kunnen voeren van een discussie op academisch niveau aan de hand van historisch onderbouwde kennis en argumenten over aspecten uit de Europese politieke, sociale en culturele geschiedenis van de afgelopen twee eeuwen.

Inhoud: De politieke kaart van Europa is sinds 1989 stormachtig veranderd. In Oost-Europa viel een socialistisch imperium uiteen en werden politieke regimes in korte tijd opgebroken door middel van nationalistische identificaties. Aan de andere kant is West-Europa bezig met een gecompliceerd proces van schaalvergroting, waardoor steeds meer bevoegdheden verschuiven van het niveau van de staat naar dat van bovenstatelijke organisaties, zoals de EU. Om deze tegenstrijdige tendensen te begrijpen is kennis van ontwikkelingen op langere termijn onontbeerlijk. Inzicht in de historische pluraliteit van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk moderniseringsproces is de doelstelling van dit college. Daarbij is het van belang te letten op de wisselwerking tussen de veranderingen op politiek-institutioneel, sociaal-economisch, en cultureel-mentaal gebied in de twee eeuwen Europese geschiedenis vanaf de Franse Revolutie tot en met de Val van de Muur.

Onderwijsvormen

De opzet van de cursus is als volgt: 1) een hoorcollege van 2 uur wekelijks, waarin de chronologische hoofdlijnen en algemene theoretische problemen worden behandeld door de docent; 2) een verplicht werkcollege van 2 uur per week, waarin discussie over de stof plaatsvindt aan de hand van vragen en referaten door de studenten; 3) de bestudering van een handboek teneinde een overzicht te verwerven van de Europese geschiedenis tussen 1789 en 1989.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: 370.

J.P. McKay e.a., A History of Western Society, Volume 2, From the age of exploration to the present (11th edition, Boston 2014) ISBN 978-1-137-37827-9.

Toetsing

Een schriftelijk tentamen (3/4 van het eindcijfer).

Een beoordeling van de bijdrage in de werkcolleges (1/4 van het eindcijfer).

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 25 oktober 2016, 09.00-11.00 uur in het FSW, kamer 5A41.

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 20 januari 2017, 09.00-12.00 uur in het Universitair Sport Centrum (deze locatie wordt aangepast, informatie volgt)

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster