Prospectus

nl en

Political Science

Course
2016-2017

Omschrijving

De politicologie is een belangrijk onderdeel in de studie Bestuurskunde. De onderlinge verbondenheid tussen de twee vakgebieden is groot. Dit geldt zowel voor de theorie als in de praktijk. In deze cursus worden de studenten bekend gemaakt in de belangrijkste ontwikkelingen en kenmerken van de Nederlandse politiek. De Nederlandse politiek staat echter allang niet meer op zichzelf. Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld zijn van invloed op de Nederlandse politiek en het bestuur. Deze invloed is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De studenten worden in deze cursus hiermee bekend gemaakt. Afsluitend maken de studenten kennis met inzichten uit de praktijk.

Leerdoelen

 • Studenten kunnen de ontwikkeling van de politicologie in relatie tot de studie Bestuurskunde uitleggen en toepassen;

 • Studenten kunnen de ontwikkelingen in de (Nederlandse) politiek uitleggen en toepassen;

 • Studenten kunnen de wisselwerking tussen de internationale en nationale politiek beschrijven en toepassen;

 • Studenten kunnen de verhouding tussen politieke theorie en de dagelijkse praktijk beschrijven en toepassen in een rollenspel.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

Totaal: 140 uur
Hoorcolleges: 14 uur (7 hoorcolleges van 2 uur)
Responsiecollege: 2 uur
Werkcolleges: 15 uur (6 werkgroep bijeenkomsten van 2 uur en 1 werkgroep van 3 uur in verband met het rollenspel)
Toetsing: 5 uur
Zelfstudie en voorbereiding: 104 uur

Toetsing

 • Tentamen en hertentamen met open vragen en essayvragen (70%)

 • Individuele werkgroep opdracht (15%)

 • Participatie en inbreng in het rollenspel/groepsopdracht (15%)

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing

Herkansing en compensatie

 • Herkansing van het tentamen:
  Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
  Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

 • Herkansing werkgroep opdracht:
  Voor de individuele werkgroep opdracht bestaat 1 herkansing tijdens de looptijd van de cursus (dat wil zeggen, bij herkansing moet de opdracht voor de datum van het tentamen zijn ingeleverd). Daarbij gelden wel de volgende regels: indien de opdracht is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. Studenten die geen opdracht inleveren bij de eerste inleverdatum verspillen hun herkansing. Het deelcijfer kan worden gecompenseerd.

 • Beoordeling rollenspel:
  De beoordeling van de participatie en inbreng in het rollenspel is definitief en kan niet worden herhaald; dit cijfer kan worden gecompenseerd. Studenten die niet participeren ontvangen geen cijfer.

Blackboard

Ja, voordat het vak begint.

Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Andere leermiddelen/Literatuur

Wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Contact

Prof. dr. B. Steunenberg:
b.steunenberg@cdh.leidenuniv.nl