Prospectus

nl en

Linguistique française: De la forme au sens

Course
2016-2017

Toegangseisen

Beschrijving

De colleges Taalkunde III bieden de studenten een dieper inzicht in de morfologie, de semantiek en de pragmatiek van het Frans. De morfologie bestudeert de structuur van woorden, de semantiek bestudeert de elementen die bijdragen tot de betekenis van woorden en zinnen en de pragmatiek hoe taal gebruikt kan worden om zaken naast de letterlijke betekenis te communiceren. We gaan tijdens het college op zoek naar de regelmatigheden van morfologische, pragmatische en semantische fenomenen. Naast het college wordt door de studenten in zelfstudie kennis gemaakt met de sociolinguïstiek. De studenten maken ondermeer een werkstuk waarin ze sociolinguïstische aspecten van het Frans in een Franstalig land bestuderen, of van een van de minderheidstalen in Frankrijk zelf.

Leerdoelen

Studenten leren abstracte regels te formuleren voor concrete taalfeiten. Ook krijgen studenten inzicht in de manier waarop taalkundigen een keuze maken tussen verschillende theoretische benaderingen. Bij het onderdeel sociolinguïstiek wordt de student uitgenodigd na te denken over de rol van taal in de maatschappij.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Elke week bereiden de studenten een deel van de stof voor, bij voorkeur in groepsverband. Tijdens het college beantwoordt de docent vragen van de studenten, en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd.

Studielast

Studielast: totaal 140 uur
College: 28 uur
Werkstuk Sociolinguistiek: 28 uur
Bestuderen stof: 29 uur
Huiswerkopdrachten: 25 uur
Tentamenvoorbereiding + Tentamen: 30 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Tentamen 70 %,
Werkstuk Sociolinguïstiek 20%
Huiswerkopdrachten 10 %

Herkansing

Bij onvoldoende resultaat kan het tentamen (70%) worden overgedaan en het werkstuk (20%) binnen een beperkte termijn worden overgemaakt .

Blackboard

Uitgebreide informatie over de cursus wordt via Blackboard beschikbaar gemaakt.

Literatuur

  • Syllabus morfologie (via Blackboard)

  • Een aantal hoofdstukken van: Brousseau, A.M. et Y. Roberge. Syntaxe et sémantique du français. Montréal: Fides, 2000 (hoeft niet aangeschaft te worden)

  • Exempliers (via Blackboard)

  • J.-L. Calvet, 1993. La sociolinguistique, PUF (Que sais-je? n° 2731)

  • Een wetenschappelijk artikel over de pragmatiek

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. E. Schoorlemmer