Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Opvoedingsvoorlichting, preventie en interventie: het vertalen van wetenschap naar praktijk

Course
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding van hun kind. Deze worden gesteld aan en beantwoord door verschillende mensen uit de wetenschap en praktijk. In dit vak worden deze vragen en antwoorden bestudeerd en geanalyseerd. Dit wordt gedaan vanuit theoretische en praktische invalshoeken.

Ten eerste wordt ingegaan op het theoretisch kader en de algemene kenmerken en principes van opvoedingsvoorlichting. Ook wordt aandacht besteed aan vroegtijdige herkenning van opvoedingsproblemen op basis van zowel ouder- als kindkenmerken en de voorspellende waarde van deze kenmerken voor latere opvoedingsproblemen. Verder worden de mogelijkheden besproken voor preventie van en voorlichting over onder andere huilen, slaapproblemen, eetproblemen, gebruik van media en gedragsproblemen bij jonge kinderen en bij adolescenten. Voor al deze aspecten wordt nagegaan in hoeverre gedegen wetenschappelijke evaluatiestudies van verschillende voorlichtingsmethoden en interventies voorhanden zijn en of de informatie en adviezen die ouders krijgen ook gebaseerd zijn op dergelijke wetenschappelijke inzichten. Populaire opvoedingsboeken die ouders lezen worden bijvoorbeeld kritisch onder de loep genomen. De vertaalslag van theorie naar praktijk wordt ook gemaakt in verschillende praktische opdrachten, waaronder het ontwerpen van een adviespagina voor opvoeders gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Leerdoelen

Het verwerven van inzicht in de theorie en praktijk van opvoedingsvoorlichting in termen van vroegtijdige herkenning van opvoedingsproblemen en de preventie ervan.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges (de werkcolleges kennen een verplichte deelname omdat de vaardigheden die daar worden opgedaan onderdeel uitmaken van het eindcijfer).

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met open vragen (60% van het eindcijfer);

  • Adviesopdracht (30% van het eindcijfer);

  • Vaardigheidsopdrachten tijdens de werkcolleges (samen 10% van het eindcijfer).

NB Alle onderdelen (het tentamen, de adviesopdracht en alle vaardigheidsopdrachten) moeten met een voldoende (= 5,5 en hoger) worden afgerond.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Veer, R. van der (2011). Opvoeden door beginners. Zin en onzin van opvoedingsadvies. Amsterdam: Uitgeverij Balans NB Momenteel is dit boek alleen beschikbaar als e-boek.

  • Webster-Stratton, C. (2006). The incredible years: A trouble-shooting guide for parents of children aged 2-8 years. Seattle: Incredible Years.

  • St James-Roberts (2012). The origins, prevention and treatment of infant crying and sleeping problems. London: Routledge.

  • Andere literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is dr. Lenny van Rosmalen.