Prospectus

nl en

Nederlandse Politieke Partijen

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel: 1. Studenten verdiepen hun kennis en begrip van de centrale theoretische benaderingen over de plaats van politieke partijen in een representatieve democratie en passen die toe op de Nederlandse situatie.
Doel: 2. Studenten leren hoe de Nederlandse politieke partijen zijn georganiseerd en functioneren in het licht van de internationale politiek-wetenschappelijke discussies en hoe daarover schriftelijk te rapporteren.
Inhoud:
Op gezette tijden steekt de discussie de kop op over nut en noodzaak van politieke partijen. Partijen zouden achterhaalde instituties zijn. Vooral de ‘gevestigde’ partijen zouden zichzelf hebben overleefd. Dit internationale debat over de ‘crisis’ van partijen raakt ook de Nederlandse politieke partijen. Tegelijk zijn politieke partijen prominent aanwezig in de politieke besluitvorming in raden, staten en parlementen. Volgens sommigen is dat nu juist weer het probleem. Reden te meer om het functioneren van de Nederlandse politieke partijen te bestuderen. Constitutionele positie, financiering, kandidaatstelling, ideologie, campagnevoering, interne partijdemocratie en alternatieven van politieke partijen komen onder meer aan de orde. De cursus Nederlandse Politieke Partijen gaat na hoe het staat met de huidige politieke partijen en hoe zij zich verhouden tot democratie en rechtsstaat in Nederland.

Onderwijsvormen

Hoor- en werkcolleges. Aanwezigheid is verplicht. Deelnemers moeten actief deelnemen aan alle bijeenkomsten, maar in geval van overmacht mag één bijeenkomst worden gemist.

Studiemateriaal

Een lijst van verplichte literatuur (ongeveer 900 bladzijden) wordt voor aanvang van de vervolgcursus via blackboard bekend gemaakt. Van elk te lezen onderdeel dat niet digitaal beschikbaar is wordt één exemplaar tenminste één week tevoren ter beschikking gesteld.
Tot de literatuur behoort in elk geval: Sarah de Lange, Monique Leijenaar & Pieter de Jong, Politieke partijen: overbodig of nodig? Rapport van de Raad voor het openbaar bestuur, april 2014, 208 blz. Te downloaden via: http://www.rob-rfv.nl/documenten/boekje_politieke_partijen_overbodig_of_nodig.pdf

Toetsing

Paper van 5000 woorden: 80%; participatie(20%).