Prospectus

nl en

Statistiek

Course
2016-2017

Omschrijving

Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Het doel is dat studenten worden voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van onderzoek met behulp van statistische methoden. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, datavisualisatie). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken om een verband tussen twee variabelen te analyseren: associatiematen en significantietoetsen.

Leerdoelen

  • Statistische basisvaardigheden om gegevens te beschrijven

  • Inzicht in de theorie van het schatten en toetsen.

  • Gebruik van statistische basistechnieken voor bivariate data analyse

  • Actieve toepassing van statistische methoden met Excel

  • Voorbereiding op het zelfstandig doen van onderzoek: studenten moeten in staat zijn om een simpel onderzoeksproject op te zetten, een aantal eenvoudige toetsen toe te passen, te interpreteren en deze professioneel te samenvatten en presenteren.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast: 140 uur

  • Contacturen: 31 uur (7 hoorcolleges, 7 werkgroepen, tentamen).

  • Zelfstudie: 109 uur (opdrachten, voorbereiden van colleges, voorbereiden tentamen en quizz).

Toetsing

  • Schriftelijk eindtentamen, multiple choice (50% van het eindcijfer).

  • Tussentoets, multiple choice (15% van het eindcijfer).

  • Opdrachten (35% van het eindcijfer).

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

LET OP: Bij de M&T vakken blijven deelcijfers niet geldig. Vanwege de sterke geïntegreerde toepassing van kennis en kunde in dit vak, de sterke samenhang tussen de praktische opdrachten en de kennis van de theorie en het sterk cumulatieve karakter van het leerproces is het van groot belang dat studenten alle opdrachten en toetsen in dit vak opnieuw afleggen. Studenten kunnen de deelcijfers dan ook NIET meenemen naar een volgend studiejaar.

Blackboard

Ja. Beschikbaar één week voor het begin van het vak.

Literatuur

Literatuur:
J. F. Healey (2015). Statistics; A Tool for Social Research (10th revised ed.), Cengage Learning, Inc. ISBN-13: 9781285458854 / ISBN-10: 1285458850 |(De 9e en 8e editie van dit boek kan ook worden gebruikt).

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Maarja Beerkens
Email: m.beerkens@cdh.leidenuniv.nl
Tel: +071 527 3751