Prospectus

nl en

Modern Literature in the Class Room

Course
2016-2017

De laatste jaren verschijnen er alarmerende berichten over de dramatische ontlezing onder jongeren. Ook het literatuuronderwijs op school lijkt aan vernieuwing toe, waarbij zowel aandacht besteed zou moeten worden aan leesbevordering en leesplezier als aan cultuuroverdracht, in het bijzonder literatuurgeschiedenis – dat laatste conform de eisen in het eindexamenprogramma Nederlands. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat jongeren moeite hebben met de overstap van jeugdliteratuur naar volwassenenliteratuur. Deze overstap maken de meeste leerlingen op havo en vwo in de overgang van de derde naar de vierde klas.

Oorspronkelijk uit Amerika afkomstig heeft Young Adultliteratuur zich de laatste tien jaar ontwikkeld tot een volwaardig genre in Nederland. Tijdens het college onderzoeken de studenten wat de plaats is van volwassenen- en Young Adultliteratuur in het Nederlandse literatuuronderwijs. Kan Young Adultliteratuur als brug dienen tussen jeugd- en volwassenenliteratuur? Is er een tegenstelling tussen beide genres of kunnen ze met elkaar in verband gebracht worden en samen ingezet worden in het literatuuronderwijs? Denk aan volwassenenromans als Schuld van Walter van den Berg, Franca Treur, Een dorsvloer vol confetti en Young Adultromans als de historische romans van Floortje Zwigtman, Vallen van Anne Provoost of Gebr. van Ted van Lieshout. Ook wordt onderzocht in hoeverre beide genres kunnen bijdragen aan kennis van de literatuurgeschiedenis mede aan de hand van de nieuwe literatuurgeschiedenis Bloed en rozen.

Zie voor meer informatie op Masterlanguage