Prospectus

nl en

Politieke Filosofie

Course
2017-2018

Omschrijving

Doelen:
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de centrale begrippen en thema’s in de geschiedenis van de moderne politieke filosofie, zoals politieke legitimiteit, vrijheid en rechtvaardigheid;

  • selecties van primaire teksten (Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau en Kant);
    De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • de centrale ideeën van een aantal van de belangrijkste denkers uit de geschiedenis van de politieke filosofie (Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau en Kant) te onderscheiden en te beschrijven;

  • de ideeën van de besproken politieke denkers met elkaar in verband te brengen en te vergelijken;

  • deze ideeën op een kritische wijze te evalueren.

  • deze ideeën toe te passen op actuele vraagstukken.

Inhoud:
Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste politiek-filosofische stromingen aan de hand van een aantal klassieke werken uit de politieke filosofie, van de Klassieke Oudheid tot heden. Aan de hand van een aantal centrale begrippen en thema’s zal een basiskennis van de politieke filosofie worden aangeleerd. Daarbij valt te denken aan begrippen als politieke legitimiteit, vrijheid en rechtvaardigheid. Deze begrippen zullen aan de hand van gezaghebbende (normatieve) politieke theorieën uit het verleden worden behandeld. In het bijzonder zal er aandacht geschonken worden aan het werk van Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau en Kant. Deze – en andere – denkers hebben een onuitwisbare invloed uitgeoefend op de traditie van het Westerse denken. De cursus laat zien dat hun argumenten nog steeds tot ons spreken en inzicht bieden in de wijze waarop politieke instituties gerechtvaardigd (kunnen) worden.

Onderwijsvormen:

Hoorcolleges

Studiemateriaal:

  • Cahn, S. M. (2015). Political philosophy: The essential texts. Oxford: Oxford University Press. (Voor de exacte stof: zie het hoorcollegeprogramma).

Toetsing

Take-home tentamen en schriftelijk tentamen
Deadline inleveren take-home tentamen: maandag 5 maart 2018, uiterlijk om 11.00.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: maandag 26 maart 2018, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: maandag 11 juni 2018, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster