Prospectus

nl en

Political Science (Leiden)

De studie Politicologie biedt een brede academische vorming gericht op het leren begrijpen van politieke processen in nationaal en internationaal verband. Politiek gaat, in essentie, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Politieke instituties structureren en beïnvloeden de uitkomst van het politieke proces. De eerstejaarsvakken geven – mede aan de hand van het Nederlandse politiek bestel, een inleiding in politicologische concepten en theorieën, een overzicht van politicologische benaderingen, onderzoeksvaardigheden en statistiek. Daarnaast worden academische vaardigheden getraind. In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op de deelterreinen van Politicologie, zoals vergelijkende politiek, politieke filosofie en politieke psychologie. In het derde jaar worden naast de vrije keuzeruimte verdiepende vervolgcursussen aangeboden, die ingaan op specifieke thema’s binnen de politicologie.

Year 1

Introductiebijeenkomst

Op maandag 4 september 2017 worden de nieuwe bachelorstudenten van het Instituut Politieke Wetenschap welkom geheten door de Onderwijsdirecteur. Deze bijeenkomst vindt plaats van 09.30-10.00 uur, in zaal SC01 van het Pieter de la Court gebouw (Faculteit Sociale Wetenschappen), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden. Wij verzoeken alle studenten op tijd aanwezig te zijn.

Om 11.00 uur start het eerste college Nationale Politiek I. Dit college vindt plaats in het Gorlaeus 4/5, dit gebouw bevindt zich op het Leiden Bio Science Park, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden.

Inschrijving

Hoorcolleges
Eerstejaars studenten (en recidivisten) worden door het Instituusbureau ingeschreven voor de hoorcolleges in blok 1.

Vanaf blok 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema:
Blok 2: Van maandag 10 juli 2017, 10.00 uur - tot zondag 22 oktober 2017, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 4 december 2017, 10.00 uur - tot zondag 28 januari 2018, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 4 december 2017, 10.00 uur - tot zondag 25 maart 2018, 23.59 uur

Werkgroepen
Het Instituutsbureau verzorgt de werkgroepinschrijving voor het vak Nationale Politiek 1 en Vaardigheden 1 en 2.
Uiterlijk op vrijdag 1 september kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen.

Vanaf blok 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema (vol=vol):
Blok 2: Van maandag 10 juli 2017, 10.00 uur - tot zondag 22 oktober 2017, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 4 december 2017, 10.00 uur - tot zondag 28 januari 2018, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 4 december 2017, 10.00 uur - tot zondag 25 maart 2018, 23.59 uur

Tentamens
Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Overgangsregelingen

Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Internationale Politiek I: nog niet hebben afgerond dienen in 2017/2018 Inleiding Internationale Politiek te volgen.

Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen nog niet hebben afgerond dienen in 2017/2018 Inleiding Politieke Wetenschap te volgen.

Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Inleiding Politieke Wetenschappen II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen nog niet hebben behaald dienen in 2017/2018 Inleiding Vergelijkende Politicologie te volgen

Course EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat 0

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel 5
Inleiding Internationale Politiek 5
Vaardigheden 1: Tekstinterpretatie 3

Blok 2

Politiek en Beleid 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Recht 5
Vaardigheden 2: Argumentatie 2

Blok 3

Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Economie voor Politicologen 5
Inleiding Vergelijkende Politicologie 5
Vaardigheden 3: Boekrecensie 2

Blok 4

Inleiding Politieke Wetenschap 5
Politics of the European Union 5
Vaardigheden 4: Kritische Beschouwing 3

Module arbeidsmarktvoorbereiding

Beschrijving

Waarom ben je Politicologie of de variant Internationale Betrekkingen en Organisaties (IBO) gaan studeren? Wat wil je er later mee worden? De studie Politicologie leidt studenten niet op tot één specifiek beroep. Er zijn talloze plekken op de arbeidsmarkt waar we afgestudeerde politicologen tegen komen. In de module Arbeidsmarktvoorbereiding wordt hier aandacht aan besteed. Er komen veel keuzes en mogelijkheden op studenten af tijdens hun studie en loopbaan. De keuzes die je tijdens je studie maakt – de vakken die je volgt, de (onderzoeks)opdrachten die je uitvoert, de vragen die je jezelf stelt – geven mede richting aan je toekomstige carrière. Bij de module Arbeidsmarktvoorbereiding ga je op zoek naar je eigen krachten, wensen en mogelijkheden.

Leerdoelen

Centraal in het programma staan de vragen: ‘Wat wil ik?’; ‘Wat kan ik?’ ; ‘Wat moet ik kunnen?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’ Meer specifiek zijn de leerdoelen van deze module:
Het aanleren van praktische vaardigheden – studievaardigheden (planningsvaardigheden, strategisch studeren, time management) en academische en professionele vaardigheden (vaardighedentraject eerste jaar) – die leiden tot succesvol studeren (leerdoel voor het eerste jaar).
Het verder ontwikkelen van professionele en academische vaardigheden (vaardighedentraject tweede jaar). Op basis van verkregen inzicht in het werkveld voor politicologen, het maken van bewuste keuzes omtrent de studieloopbaan van de student die aansluiten op persoonlijke competenties en arbeidswensen (leerdoel voor het tweede jaar).
Opdoen van praktische vaardigheden die nodig zijn om te solliciteren, zoals het maken van een goed CV, het schrijven van sollicitatiebrieven, effectief netwerken en het voeren van sollicitatiegesprekken (leerdoel voor derde jaar).
Leren reflecteren op het eigen leren en kennis, vaardigheden en ervaringen uit het onderwijsprogramma kunnen koppelen aan mogelijkheden en wensen ten opzichte van de eigen toekomstige professionele carrière (leerdoel voor alle jaren).

Onderwijsvorm

De module Arbeidsmarktvoorbereiding bestaat uit diverse plenaire bijeenkomsten, werkgroep-bijeenkomsten en andere opdrachten/activiteiten die verspreid door de drie jaren van de bachelor worden aangeboden. Steeds zullen andere vragen gesteld worden en onderwerpen centraal staan, die passen bij verschillende studie- en ontwikkelingsfasen. Voor een deel zijn concrete opdrachten/activiteiten geïntegreerd in reguliere cursussen uit de opleiding door middel van de cursussen uit het vaardighedenonderwijs in het eerste en tweede jaar, en door componenten binnen cursussen zoals gastsprekers die vertellen over beroepsmogelijkheden voor politicologen, excursies/werkbezoeken, en praktische opdrachten zoals het schrijven van beleidsmemo’s, adviesrapporten en opiniestukken (zie ook “Vervlechting met bachelor cursussen” op het einde van dit document). Ook de mogelijkheid tot het doen van een stage (15 EC) waarbij studenten praktische werkervaring kunnen opdoen in de vrije keuzeruimte in het derde jaar vormt een onderdeel dat aansluit op arbeidsmarktvoorbereiding. Dit onderdeel is elders beschreven in de studiegids (zie: ‘vrije keuzeruimte’).

Programma arbeidsmarktvoorbereiding per studiejaar

De module Arbeidsmarktvoorbereiding valt uiteen in vier verschillende onderdelen die hieronder per studiejaar worden toegelicht. De vier onderdelen zijn:
1) Plenaire bijeenkomsten (co-curriculair)
2) Vaardighedenonderwijs (curriculair)
3) Cursussen met een link naar de arbeidsmarkt (curriculair)
4) Workshops en events (extra-curriculair)

Eerste jaar

In het eerste jaar staat de vraag ‘Wat wil ik?’ centraal. Er zal gereflecteerd worden op de vraag: Waarom ben ik politicologie of de variant IBO gaan studeren? En: Hoe sluit hetgeen ik tijdens mijn studie leer aan bij mijn wensen voor later? Ook zal in het eerste jaar stilgestaan worden bij studievaardigheden. Hoe studeer ik? Hoe plan ik? Hoe maak ik van mijn studie een succes? Er zullen in het eerste jaar vier verplichte plenaire bijeenkomsten met de bachelor studieadviseurs zijn waarin telkens een onderwerp wordt toegelicht en uitgediept. Bovendien vindt in het eerste jaar het eerste deel van het academische vaardighedenonderwijs plaats dat uiteenvalt in vier thema’s (zie hieronder) die elk in een cursus per blok behandeld worden en waarbij de student deze vaardigheden oefent door middel van concrete opdrachten. Dit vaardighedenonderwijs levert de student een totaal van 10 EC in het eerste jaar op.

Ad 1. Plenaire bijeenkomsten
Tijdens vier plenaire bijeenkomsten wordt door de bachelor studieadviseurs ingegaan op specifieke studievaardigheden. In het tweede semester wordt ook aandacht besteed aan extra uitdaging voor getalenteerde studenten. De student reflecteert op zijn eigen wensen en mogelijkheden (Wat wil ik? Wat kan ik?).

Blok I: Vrijdag 29 september 2017, 09.00-10.00/10.00-11.00 uur in zaal 1A20
Blok II: Woensdag 22 november 2017, 13.00 -15.00 uur in zaal 1A20
Blok III: Maandag 5 maart 2018, 15.00-16.00 uur in zaal 1A01
Blok IV: vrijdag 20 april 2018, 10.00-11.00 uur in zaal SC01

Toelichting:

In de eerste bijeenkomst worden studenten wegwijs gemaakt in de universitaire wereld: wat kan de student verwachten en wat wordt er van de student verwacht? De module Arbeidsmarktvoorbereiding wordt geïntroduceerd.

In de tweede bijeenkomst wordt ingegaan op de vragen: hoe studeer ik succesvol? hoe plan ik? De studenten krijgen informatie over studievaardigheden en studiemanagement. Zij leren effectief te studeren, goed te plannen (time management) en zich op een effectieve manier voor te bereiden op de tentamens (tentamentraining).

Toelichting derde bijeenkomst: de student heeft het eerste studiesemester erop zitten en daarmee enig inzicht verkregen in zijn/haar kunnen. Talentvolle studenten worden in deze bijeenkomst gewezen op het aangaan van extra uitdagingen zoals bijvoorbeeld het Honourstraject. Studenten die juist extra ondersteuning nodig hebben worden aangespoord tot deelname aan workshops als timemanagement, anti-stress, strategisch studeren, faalangstreductietraining, tentamenzelfvertrouwen, etc.

In de vierde gezamenlijke bijeenkomst worden studenten er bewust van gemaakt dat het van groot belang is om in een vroegtijdig stadium aandacht te schenken aan de vraag wat zij met de studie willen en hoe hetgeen zij leren tijdens de studie aansluit op hun wensen voor later (CV-opbouw). De studenten worden in dat kader bekend gemaakt met de LU Career Zone. Met het oog op een grondige en tijdige oriëntatie op zijn/haar toekomstige loopbaan, reflecteert de student in deze bijeenkomst met de studieadviseurs op zijn/haar wensen, competenties en mogelijkheden.

Ad 2. Vaardighedenonderwijs
In de eerstejaars bachelor cursussen (1) Tekstinterpretatie, (2) Argumentatie, (3) Boekrecensie en (4) Kritische Beschouwing worden academische vaardigheden geoefend, die niet alleen essentieel zijn om een (sociaal) wetenschappelijke studie als Politicologie of Internationale Betrekkingen en Organisaties succesvol te doorlopen, maar ook onmisbaar zijn tijdens de verdere loopbaan van de politicoloog. Deze competenties worden geoefend en uitgediept in werkgroep bijeenkomsten (met een ondersteunende digitale leeromgeving) middels concrete opdrachten die de student moet uitvoeren.
Tijdens de vier cursussen (10 EC in totaal) leren studenten hoe zij zowel zelfstandig als in groepsverband aan opdrachten en projecten moeten werken, hoe zij zich de inhoud van vaak complexe teksten eigen kunnen maken en op waarde moeten schatten, hoe zij argumentaties kunnen ontleden en reconstrueren, alsmede argumentaties beoordelen en ontwikkelen en tenslotte, hoe zij hun bevindingen mondeling dan wel schriftelijk moeten structureren en presenteren.

Welk werk een afgestudeerd politicoloog ook gaat doen, of het nu gaat om een carrière in het binnenland of buitenland, bij de overheid (bijvoorbeeld bij een ambassade, ministerie, provincie of gemeente) of daarbuiten (bijvoorbeeld als journalist, consultant, politiek strateeg bij een bank, projectmedewerker bij een NGO, docent, of fractiemedewerker bij een politieke partij), deze 21st century skills; interpretatie-, argumentatie-, communicatie- en presentatievaardigheden, stellen de afgestudeerde politicoloog in staat om zijn/haar werk goed te verrichten.

Ad 3. Cursussen met een link naar de arbeidsmarkt
Naast plenaire bijeenkomsten en het vaardighedenonderwijs uit het eerste jaar bestaan er binnen verschillende eerstejaars bachelor cursussen duidelijke links met de arbeidsmarkt:
Politiek en Beleid:
gastspreker(s) uit de maatschappelijke praktijk
Internationale Politiek:
gastspreker(s) uit de maatschappelijke praktijk
Inleiding Internationale Organisaties:
gastspreker(s) uit de maatschappelijke praktijk (met name internationale organisaties)
Politiek van de EU:

 • gastcolleges door alumni (o.a. griffiemedewerkers van gemeenteraden, medewerkers van Europarlementariërs, consultants), waarin zij aangeven hoe ze aan hun werkplek zijn gekomen, wat ze aan hun studie hebben in hun werk, en hoe hun instelling werkt in de praktijk

 • verslagopdrachten die een bezoek vereisen aan de Tweede Kamer, een gemeenteraad of het Europees Parlement.

(Zie ook het overzicht onder het kopje ‘Vervlechting met bachelor cursussen’ onderaan).

Ad 4. Workshops en Events
Tijdens het eerste jaar van hun studie kunnen studenten deelnemen aan workshops van de POPcorner en SSO/PITSstop die studenten helpen bij het vinden van hun weg binnen de universiteit en tijdens hun studie. Het aanbod van workshops zoomt in op studievaardigheden als timemanagement, stressreductietraining, strategisch studeren, tentamenzelfvertrouwen, etc. Hiermee werken zij aan vaardigheden die studiesucces kunnen bevorderen.
Ook kunnen studenten deelnemen, in het kader van beginnende oriëntatie op de arbeidsmarkt voor politicologen, aan bedrijfsbezoeken en excursies in binnen- en buitenland die georganiseerd worden door de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL).

Tweede jaar

In het tweede jaar staat de vraag ‘Wat kan ik?’ centraal en het thema ‘Kiezen’. Er zal onder meer aandacht zijn voor de keuzes die binnen (het derde jaar van) de studie gemaakt moeten worden. Zo kan de student in de vrije keuzeruimte aan de slag met het opdoen van relevante praktische ervaring en het oefenen van praktische vaardigheden middels een stage of een Skills Lab keuzemodule (deze keuzemodule is in het studiejaar 2017-2018 nog niet te volgen voor studiepunten). Studenten reflecteren op hun eigen wensen en competenties. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: ‘Welke kant wil ik op met deze studie?’; ‘Welke mogelijkheden heb ik daarbij om mijn richting te bepalen?’; ‘Waar ben ik al goed in?’ en ‘Hoe kan ik mijn krachten ten optimale benutten en inzetten?’ Studenten oriënteren zich bovendien op de arbeidsmarkt: ‘Hoe kan ik nuttige ervaringen en praktische vaardigheden opdoen?’; ‘Hoe kan ik werken aan mijn CV?’. Op basis hiervan kiezen zij voor een bepaalde invulling van de vrije keuzeruimte.
In het tweede jaar zullen er twee verplichte plenaire bijeenkomsten met de bachelor studieadviseurs plaatsvinden gericht op loopbaanoriëntatie en op studieloopbaanplanning en keuzemogelijkheden. Daarnaast vindt ook in het tweede jaar een traject à 10 EC in het kader van het academische vaardighedenonderwijs plaats dat uiteenvalt in vier thema’s die elk in een cursus per blok behandeld worden en waarbij de student deze vaardigheden oefent door middel van concrete opdrachten.

Ad 1. Plenaire bijeenkomsten
In de eerste gezamenlijke bijeenkomst op 9 november van 10-11 uur in zaal SA41 worden studenten o.a. geïnformeerd over de keuzes die zij kunnen maken omtrent de studie in het derde jaar: keuzevakken en minors, het doen van een stage, en studeren in het buitenland. Dit om studenten bewust te maken van alle mogelijkheden die er zijn en ze tijdig te laten nadenken over wat het beste bij hen past. Het zwaartepunt ligt in deze bijeenkomst op studeren in het buitenland.

Tijdens de tweede gezamenlijke bijeenkomst (medio maart) met betrekking tot studieloopbaanplanning en keuzemogelijkheden wordt ingezoomd op stagemogelijkheden en de invulling van de vrije keuzeruimte middels keuzevakken. Zij worden onder andere geïnformeerd over de Skills Lab keuzemodule (in 2017-2018 nog niet te volgen voor studiepunten) waarin studenten professionele skills aangeleerd krijgen die van grote waarde zijn voor hun latere functioneren op de arbeidsmarkt. Studenten gaan op deze manier bijtijds aan de slag met hun profielontwikkeling en CV-opbouw met het oog op een grondige en tijdige voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Ad 2. Vaardighedenonderwijs
De vier tweedejaars bachelor cursussen (1) onderzoeksvraag, (2) onderzoeksopzet, (3) kwalitatieve analyse, en (4) kwantitatieve analyse vormen het vervolg op het academische vaardighedentraject dat in het eerste jaar is ingezet waarbij studenten vaardigheden oefenen die essentieel zijn voor hun verdere loopbaan. Deze competenties worden geoefend en uitgediept in werkgroep bijeenkomsten (met een ondersteunende digitale leeromgeving) middels concrete opdrachten die de student moet uitvoeren. Daar waar de student tijdens het eerste jaar interpretatie-, argumentatie-, communicatie- en (schriftelijke) presentatievaardigheden kreeg aangeleerd, worden deze 21st century skills in het tweedejaars vaardighedenonderwijs uitgebreid en verdiept met een volgende set competenties: het toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming en effectieve communicatie.
Tijdens de vier cursussen (10 EC in totaal) leren studenten hoe zij tot een bruikbare politicologische onderzoeksvraag komen en een onderzoeksopzet opstellen om een politicologisch, maatschappelijk probleem te onderzoeken. Om tot oplossingen te komen leren studenten data-analyses uit te voeren (kwalitatief en kwantitatief) op basis waarvan de onderzoeksvraag beantwoord kan worden. Extra aandacht wordt besteed aan de manier waarop deze bevindingen gecommuniceerd en gepresenteerd worden aan de buitenwereld. Tijdens het tweedejaars vaardighedentraject worden studenten getraind in het gehele proces van het opzetten en uitvoeren van een maatschappelijk relevant politicologisch onderzoek.
Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor een afgestudeerd politicoloog waar hij/zij zich ook op de arbeidsmarkt zal begeven, of het nu gaat om functies bij onderzoeksbureaus, in de politiek, binnen de media, in consultancy, in internationale organisaties of in het bedrijfsleven. Met deze toepasbare skills op zak, kan een afgestudeerd politicoloog zijn/haar taken binnen een organisatie naar behoren uit te voeren.

Ad 3. Cursussen met een link naar de arbeidsmarkt

Naast plenaire bijeenkomsten en het vaardighedenonderwijs uit het tweede jaar zijn er in verschillende tweedejaars bachelor cursussen componenten geïntegreerd die verband houden met arbeidsmarktoriëntatie (zoals gastsprekers uit het werkveld, excursies, beleidsmemo’s schrijven, etc.):
NTB. (Zie ook het overzicht onder het kopje ‘Vervlechting met bachelor cursussen’ onderaan).

Ad 4. Workshops en Events
In het kader van profielontwikkeling en CV-opbouw worden studenten tijdens hun tweede jaar bovendien binnen de Arbeidsmarktmodule uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende drie evenementen:

1) De Facultaire Loopbaan Oriëntatie dag (FLO), die aangeboden wordt door de Career Service FSW ;
2) De Workshops (zoals ‘Self Assessment’, ‘Career Orientation’) en/of de Career Colleges die aangeboden worden door de Career Service FSW;
3) Het SPIL-LAP Career Event (dat georganiseerd wordt voor tweedejaars- én derdejaarsstudenten) waarbij studenten speeddaten met Politicologie alumni uit het werkveld. Dit event wordt georganiseerd door de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) en de Leidse Alumnivereniging voor Politicologen (LAP).

Derde jaar

In het derde jaar staan de vragen ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’ en ‘Hoe bouw ik relevante ervaring op?’ centraal. Er is aandacht voor de keuzes die de student ná de studie moet maken zoals masterkeuze en carrièrekeuze. Het thema carrièrekeuze wordt onder andere uitgediept met behulp van een praktische sollicitatietraining met aandacht voor het schrijven van sollicitatiebrieven, profielontwikkeling en CV opbouw, uitleg over het aanmaken van een LinkedIn profiel, netwerken en het voeren van sollicitatiegesprekken. Om studenten hiermee te laten oefenen wordt een ‘Sollicitatiedag’ georganiseerd door de studievereniging (SPIL) en de Career Service FSW waarop studenten de diverse trainingen en workshops kunnen volgen.
Daarnaast wordt er in het derde jaar een ‘Career Event’ door de SPIL en de alumnivereniging voor politicologen (LAP) georganiseerd waarbij studenten kunnen speeddaten met Politicologie alumni uit het werkveld. Zo kunnen studenten effectief netwerken en inzicht verkrijgen in diverse beroepsmogelijkheden voor politicologen.
De arbeidsmarktmodule in het derde jaar wordt ingeleid met een verplichte plenaire bijeenkomst door een docent van het Instituut Politieke Wetenschap waarin de student reflecteert en vooruit kijkt: de masterkeuze en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Ad 1. Plenaire bijeenkomsten
In het derde jaar wordt de student uitgenodigd voor twee plenaire bijeenkomsten, te weten 1) de Masterdagen waarop studenten zich oriënteren op mogelijke master programma’s na afronding van hun bachelor studie en 2) de ‘Sollicitatiedag’ waarop studenten trainingen in het kader van arbeidsmarktvoorbereiding volgen. Tijdens deze bijeenkomsten reflecteert de student op de keuzes die hij/zij tot dan toe gemaakt heeft en kijkt vooruit naar de voorbereiding die nog nodig is voor effectief solliciteren na de studie. De student krijgt antwoorden op de vragen: Hoe ziet het werkveld voor Politicologen eruit? Waar werken Leidse Politicologie alumni? Ter inleiding op deze bijeenkomsten wordt aan de studenten per mail een uitgebreid informatiedocument verzonden.

1) Masterdagen: Een belangrijke keuze die studenten tijdens hun derde jaar moeten maken in aanloop naar hun carrière op de arbeidsmarkt is de keuze voor een masterprogramma na afronding van de bachelor studie. Om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken, vinden er tijdens het derde jaar twee voorlichtingsdagen plaats, de Masterdag in november en de Masterdag in maart, en wordt er een mastervoorlichting georganiseerd tijdens één van de inleidende colleges van het bachelor project.

2) Sollicitatiedag: Tijdens deze dag nemen studenten deel aan diverse workshops die hen leren op welke wijze zij effectief kunnen solliciteren. Het betreft workshops als ‘CV, Sollicitatiebrief en LinkedIn-profiel’ en ‘Sollicitatiegesprek’. Deze trainingen worden op deze dag aangeboden door de Career Service FSW. Het gaat hierbij om het aanleren van praktische vaardigheden die de student helpen om zich in een sollicitatiebrief (en een LinkedIn profiel) en tijdens een sollicitatiegesprek krachtig te presenteren om zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en zijn/haar doelen te bereiken.

Ad 2. Vaardighedenonderwijs
Niet van toepassing voor derde bachelor jaar.

Ad 3. Cursussen met een link naar de arbeidsmarkt
In het derde jaar hebben de studenten de mogelijkheid om een Vrije Keuze Ruimte naar eigen keuze in te vullen. Studenten kunnen ervoor kiezen deze ruimte te benutten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld middels een stage en/of middels het zogeheten ‘Skills Lab’ (let op: deze keuzemodule is in het studiejaar 2017-2018 nog niet te volgen voor studiepunten):

Studenten kunnen kiezen voor keuzemodules op het terrein van de 21st century skills waarbij het gaat om de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de student met het oog op de arbeidsmarkt. Deze zogeheten skills workshops worden aangeboden door de Skills Academy FSW. De skills workshops vinden plaats op de terreinen van ‘projectplanning’, ‘consultancy’, ‘leadership’, en ‘entrepreneurship.

Bovendien krijgen studenten in de vrije ruimte de mogelijkheid om een stage (15 EC) te lopen bij een relevante organisatie om op die manier praktijkervaring op te doen.

Daarnaast kiezen studenten in het derde jaar van hun studie verdiepende vervolgcursussen op diverse thema’s. Ook in deze bachelor cursussen komen er duidelijk onderdelen aan bod (zoals gastcolleges door alumni, werkbezoeken aan de Tweede Kamer, het schrijven van beleidsmemo’s, opiniebijdragen en adviesrapporten, etc.) die van belang zijn voor de oriëntatie en voorbereiding van de student op de arbeidsmarkt:

NGO’s in het Transnationale Maatschappelijk Middenveld:

 • opdracht NGO case study

 • opdracht mondeling presenteren NGO case study

Verkiezingen en Kiesgedrag:

 • opdracht beleidsmemo voor minister van Binnenlandse Zaken

 • opdracht opiniebijdrage voor een landelijk dagblad ( Trouw, Volkskrant, NRC)

 • opdracht advies aan een politieke partij als verkiezingsdeskundige
  Mediatisering van Politiek:
  gastcollege door alumnus politicologie uit het werkveld
  Politics and the Media:
  assignment writing articles as a journalist
  Democratie in Stad en Dorp:

 • opdracht rapport schrijven over de staat van democratie van een bepaalde gemeente, zodat studenten de vaardigheid van rapporten schrijven leren

 • gastcolleges door alumni, waarin zij vertellen over hun baan en werkzaamheden en over hoe ze aan hun werkplek zijn gekomen

 • verslagopdrachten die een bezoek vereisen aan de Tweede Kamer, een gemeenteraad of het Europees Parlement, of interviews met lokale politici, media, ambtenaren en bestuurders, zodat studenten hun inzichten goed leren toe te passen op de praktijk
  Bachelor project Burgemeesters in Wereldpolitiek:
  werkbezoeken aan Tweede Kamer, internationale ambtenaren van gemeenten, en burgemeesters, deels ook geleid door alumni, waarbij studenten op locatie uitleg krijgen over het functioneren van een fractie, de EU-ondersteuning van de Tweede Kamer of een gemeente

(Zie ook het overzicht van vakken het kopje Vervlechting met bachelor cursussen (onderaan)

Ad 4. Workshops en Events
In het kader van loopbaanoriëntatie worden studenten binnen de Arbeidsmarktmodule in hun derde jaar bovendien uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende evenementen:
1) De Career Colleges van de Career Service FSW zoals ‘Working as a Trainee’, ‘Working as a researcher’, ‘Working in Policy’, en ‘Working in Consultancy’, waarbij studenten een inkijkje in de baanmogelijkheden voor politicologen krijgen;
2) Het SPIL-LAP Career Event waarbij studenten speeddaten met Politicologie alumni en op die manier contacten kunnen opbouwen met alumni uit het werkveld. Dit event wordt georganiseerd door de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) en de Leidse Alumnivereniging voor Politicologen (LAP);
3) De Facultaire Loopbaan Oriëntatie dag (FLO), aangeboden door de FLO commissie van FSW op 6 maart 2018.

Toetsing en afronding

De module Arbeidsmarktvoorbereiding is voor studenten een verplicht studieonderdeel. Dat geldt zowel voor de vakken waarin arbeidsmarkt gerelateerde vaardigheden worden geleerd en geoefend, als voor de plenaire bijeenkomsten die worden verzorgd door de bachelor studieadviseurs. Aanwezigheid bij de diverse bijeenkomsten is verplicht en concrete opdrachten die worden gegeven dienen naar behoren te worden uitgevoerd. De plenaire bijeenkomsten hebben een verplichtend karakter, maar er worden geen ECs toegekend aan het bijwonen van deze bijeenkomsten. ECs worden wel toegekend middels de cursussen waarin arbeidsmarktvoorbereiding aan bod komt. Zo zijn de specifieke onderdelen van deze module die plaatsvinden middels (de opdrachten binnen) het vaardighedenonderwijs goed voor 10 EC van het eerste jaar en 10 EC van het tweede jaar. Ook arbeidsmarkt voorbereidende activiteiten (zoals de hierboven genoemde praktische opdrachten) die plaats vinden in het kader van andere cursussen in de BSc worden via die cursussen (ook onderdelen die gedaan worden in de vrije keuzeruimte) toebedeeld met ECs.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoeft de student geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten (of via E-mail/Blackboard).

Contact

Studieadviseur Danielle Lovink (Politicologie en IBO), d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl
Studieadviseur Ariane Berends (Politicologie, IBO, IRO), a.d.berends@fsw.leiduniv.nl
NB. De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op
https://www.student.universiteitleiden.nl/stage-loopbaan-en-werk/loopbaan--solliciteren/loopbaanbegeleiding/loopbaanadvies/sociale-wetenschappen/politicologie-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=politicologie-bsc#tab-2.

Vervlechting met bachelor cursussen

Verschillende bachelor cursussen uit de studie Politicologie en de variant IBO omvatten onderdelen en/of concrete opdrachten die van belang zijn voor de oriëntatie en voorbereiding van politicologen op de arbeidsmarkt. Een overzicht per vak:

Eerste en tweedejaars (inleidende) vakken:

Politiek en Beleid:
gastsprekers uit de maatschappelijke praktijk
Internationale Politiek:
gastsprekers uit de maatschappelijke praktijk
Inleiding Internationale Organisaties:
gastsprekers uit de maatschappelijke praktijk (met name internationale organisaties)
Politiek van de EU:

 • gastcolleges door alumni (o.a. griffiemedewerkers van gemeenteraden, medewerkers van Europarlementariërs, consultants), waarin zij aangeven hoe ze aan hun werkplek zijn gekomen, wat ze aan hun studie hebben in hun werk, en hoe hun instelling werkt in de praktijk

 • verslagopdrachten die een bezoek vereisen aan de Tweede Kamer, een gemeenteraad of het Europees Parlement.

Derdejaars verdiepende cursussen:

NGO’s in het Transnationale Maatschappelijk Middenveld:

 • opdracht NGO case study

 • opdracht mondeling presenteren NGO case study
  Verkiezingen en Kiesgedrag:

 • opdracht beleidsmemo voor minister van Binnenlandse Zaken

 • opdracht opiniebijdrage voor een landelijk dagblad ( Trouw, Volkskrant, NRC)

 • opdracht advies aan een politieke partij als verkiezingsdeskundige
  Mediatisering van Politiek:
  gastcollege door alumnus politicologie uit het werkveld
  Politics and the Media:
  assignment writing articles as a journalist
  Democratie in Stad en Dorp:

 • opdracht rapport schrijven over de staat van democratie van een bepaalde gemeente, zodat studenten de vaardigheid van rapporten schrijven leren

 • gastcolleges door alumni, waarin zij vertellen over hun baan en werkzaamheden en over hoe ze aan hun werkplek zijn gekomen

 • verslagopdrachten die een bezoek vereisen aan de Tweede Kamer, een gemeenteraad of het Europees Parlement, of interviews met lokale politici, media, ambtenaren en bestuurders, zodat studenten hun inzichten goed leren toe te passen op de praktijk
  Bachelor project Burgemeesters in Wereldpolitiek:
  werkbezoeken aan Tweede Kamer, internationale ambtenaren van gemeenten, en burgemeesters, deels ook geleid door alumni, waarbij studenten op locatie uitleg krijgen over het functioneren van een fractie, de EU-ondersteuning van de Tweede Kamer of een gemeente.

Jaar 2

Vakinschrijving

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 10 juli 2017, 10.00 uur – tot zondag 27 augustus 2017, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 10 juli 2017, 10.00 uur – tot zondag 22 oktober 2017, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 4 december 2017, 10.00 uur – tot zondag 28 januari 2018, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 4 december 2017, 10.00 uur – tot zondag 25 maart 2018, 23.59 uur

Inschrijving voor werkgroepen uit jaar 1, blok 1, wordt verzorgd door het Instituutsbureau! Bij de plaatsing van recidivisten in eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met de vakken in jaar 2.

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Overgangsregelingen

Studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en Politiek en Beleid in jaar 2 niet hebben behaald, dienen Politiek en Beleid van jaar 1 te volgen.
Studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en Politiek van de EU in jaar 2 niet hebben behaald, dienen Politiek van de EU van jaar 1 te volgen.
Studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en Politics and Media in jaar 2 niet hebben behaald, dienen Vaardigheden 5 en 6 te volgen.

Vanaf 2017-2018 heeft het vak Comparative Analysis of Political Systems een studielast van 5 EC in plaats van 10 EC. Studenten die zijn gestart in 2015/2016 of eerder en dit vak nog niet hebben afgerond, dienen het vak Comparative Analysis of Political Systems in 2017/2018 voor 5 EC te volgen. Ze krijgen aanvullend van de docent een opdracht (paper) voor 5 EC.

Vanaf 2017-2018 heeft het vak Politieke Psychologie een studielast van 5 EC in plaats van 10 EC. Studenten die zijn gestart in 2015/2016 of eerder en dit vak nog niet hebben afgerond, dienen het vak Politieke Psychologie in 2017/2018 voor 5 EC te volgen. Ze krijgen aanvullend van de docent een opdracht (paper) voor 5 EC.

Informatiebijeenkomsten over jaar 3

Voor alle tweedejaars studenten worden er gedurende het jaar twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de inrichting van je derde jaar. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Donderdag 9 november 2017 van10.00-11.00 in SA41

 • Maandag 9 april 2018 van 13.00-14.00 uur, in zaal SA41

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Europese Geschiedenis 5
Vaardigheden 5 2

Blok 2

Comparative Analysis of Political Systems 5
Politieke Psychologie 5
Vaardigheden 6 3

Blok 3

Politieke Filosofie 10
Analyse van de Internationale Politiek 5
Vaardigheden 7 2

Blok 4

Rationele Keuzetheorie 5
Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5
Vaardigheden 8 3

Voortgangseisen 3e jaar

Vervolgcursussen: Propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijvingen in de e-studiegids).
Bachelorproject: Propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelorproject (zie vakbeschrijving in de e-studiegids).

Optioneel
Stage: Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien je minimaal 40 EC van het tweede studiejaar hebt afgerond met inbegrip van het vak MTPO.
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2
Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 6.8.
Klik hier voor meer informatie over studeren buiten Europa en binnen Europa.

Year 3

Inschrijving Vervolgcursussen

Inschrijven in uSis voor (maximaal) drie vervolgcursussen is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur – tot zondag 28 augustus 2016, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur – tot zondag 23 oktober 2016, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur – tot zondag 22 januari 2017, 23.59 uur
Blok 4 (Bachelorproject, let op: afwijkende periode):

De informatiebijeenkomst voor het Bachelorproject vindt plaats op donderdag 23 november 2017, 15.00-17.00 uur in 1A27.

Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers en vol=vol, dus schrijf je tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd. Wij raden studenten aan om één vervolgcursus per blok te kiezen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Opbouw van het derde jaar

 1. Drie vervolgcursussen (3×10 ECTS) 30 ECTS
 2. Vrije keuzeruimte 15 ECTS
 3. Bachelorproject 15 ECTS
Vrije Keuzeruimte Politicologie/IBO 15/25

Blok 1: Vervolgcursussen

Democratietheorie 10
Verkiezingen en Kiesgedrag (in Nederland) 10

Blok 2: Vervolgcursussen

Democratie in Stad en Dorp 10
Analyse van Politiek-Filosofische Teksten 10

Blok 3: Vervolgcursussen

The Netherlands and the European Union 10
Mediatization of Politics 10
Politiek Leiderschap 10
Parliaments and Parliamentary Decision-Making 10

Blok 4

Bachelorproject Politicologie 15

BB & Turn it in

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB (zie de link rechts). Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

Tijdens je eerste studie jaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor en de studieadviseurs.

Als eerstejaarsstudent van de bachelor Politicologie en de bachelorspecialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je in het eerste semester een docent-mentor toegewezen. Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studie-aanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 wordt je uitgenodigd voor een individueel vervolggesprek. Daarnaast kun je ook uit eigen beweging met je docent-mentor afspreken.

De studieadviseur zal je begeleiden tijdens het tweede semester. De studieadviseur volgt je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten. Je kunt natuurlijk ook zelf contact met de studieadviseur opnemen.

De studieadviseurs organiseren in elk blok gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Hierin wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Voor zaken die het mentoraat overstijgen (denk hierbij aan persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc.) verzoeken we je, bij voorkeur voor aanvang van het studiejaar, contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. Indien je in de loop van het studiejaar wordt geconfronteerd met onverwachtse problemen moet je direct contact opnemen met je studieadviseur om je situatie te bespreken.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink]
Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Jorie van Tienhoven

Zie onder jaar 1, ‘Mentoraat’ voor meer informatie.

More info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

Het eerste jaar van de opleiding omvat verplichte hoofd- en steunvakken. De hoofdvakken bieden een brede basis in de politicologie, van begrippen, theorieën en benaderingen tot aan onderzoeksmethoden en statistiek. Ook is er aandacht voor zogenoemde ondersteunende vakken zoals 'Recht' en 'Economie voor Politicologen'.

In het tweede jaar volgen verdiepende vakken, zoals ‘Politieke Filosofie' en 'Politieke Psychologie'.

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie is veel ruimte voor keuze. Het derde jaar biedt verdiepende vervolgcursussen gericht op meer specifieke thema’s. De studie wordt afgerond met een bachelorscriptie.

 • 3 Vervolgcursussen (3×10 ECTS=) 30 ECTS

 • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 15 ECTS

 • Een Bachelorproject van 15 ECTS