Prospectus

nl en

“Mij maak je niets wijs!” Een inleiding tot de representatiekritiek

Course
2016-2017

Toegangseisen

BA Letterkunde

Beschrijving

Cultuur is meer dan een verzameling materiële objecten; cultuur is in eerste en laatste instantie een activiteit: de activiteit van betekenis geven aan de wereld, aan onze gemeenschap en aan onszelf. Cultuur, juist omdat ze uit een activiteit van betekenis geven bestaat, heeft dus altijd te maken met representatie: x staat voor y, het opsteken van je hand staat voor een vriendelijke groet.

Maar representatie is, zeker wanneer het om cultuur gaat, niet onschuldig: een representatie stelt de wereld op een bepaalde manier voor. Zo kunnen we ook stellen dat culturele objecten - literatuur, kunst, maar ook meer mondaine culturele betekenisformats zoals het achtuurjournaal, het politieke debat of de vlog - uiting én richting geven aan onze manier van kijken naar de wereld. Juist daarom is het van belang dat we als letterkundigen, cultuurwetenschappers en filmwetenschappers een grondige kennis verwerven van de theorie van representatie. Literatuur, film, theater of een andere culturele uitingsvorm biedt dan vaak een uitstekend uitgangspunt om kritisch na te denken over de manier waarop cultuur gemaakt wordt, wat haar mogelijkheden en tekortkomingen zijn.

In deze cursus leer je kritisch omgaan met het conceptuele apparaat van de representatiekritiek. We starten met het bestuderen van de uitgangspunten van de representatiekritiek, namelijk: cultuur is per definitie bemiddeld, dat wil zeggen het resultaat van representaties, een proces van betekenisgeving. Vervolgens krijg je een grondige verdieping in de representatiekritiek, waarbij je kritisch leert omgaan met de begrippen en analysemethoden van de representatiekritiek (we lezen het werk van o.a. Stuart Hall, Edward Said, Gloria Wekker, Paul Gilroy etc.); we spitsen ons vervolgens toe op de representatie van gender en van ras in de Nederlandse en mondiale literatuur, cultuur en media. We maken daartoe een grondige studie van hoe het proces van betekenisgeving en representatie van gender of ras werkt in de Nederlandse literatuur, cultuur en media; je leert tot slot hoe je deze academische inzichten en thematiek kan vertalen naar lesvoorstellen en succesvolle lessen voor het schoolvak Nederlands.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus ben je:

 • goed vertrouwd met de theorie en methoden van de representatiekritiek. Het accent ligt op kritische theorie over de representatie van ras en gender (Gilroy, Wekker, Hall)

 • in staat je academische kennis van begrippen en analysemethode aan te wenden voor een academische analyse van de Nederlandse literatuur, cultuur en media. In de cursus behandelen we daartoe verschillende casussen

 • in staat deze kennis te vertalen naar lesvoorstellen voor het schoolvak Nederlands en/of maatschappijleer waarin de thematiek van gender, ras en culturele representatie ingezet wordt voor een maatschappelijk betrokken schoolvak Nederlands

Rooster

De cursus is opgezet als een blended learning module. Dit betekent dat je verhoudingsgewijs minder tijd doorbrengt in het klaslokaal (in Leiden), maar wel meer thuis- en zelfstudie doet (digitaal begeleid). Om je optimaal te begeleiden bij je zelfstudie, maken we ook gebruik van verschillende toetsingsmiddelen. Aan ieder blok van de cursus (zie onder voor de indeling) zijn (a) werkopdrachten en (b) lesvoorstellen verbonden. Aan het eind van de cursus schrijft de deelnemer en een eindessay en een uitgebreider lesplan (op basis van de eerder opgestelde lesplannen).

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • online studeren

Studielast

280 studie-uren (10 ec x 28) bestaande uit:

 • deelname aan online colleges: 10 x 1 uur = 10 uur

 • wekelijks interactieve leeswerk: totaal 150 uur

 • vier seminars van ieder drie uur in Leiden: 12 uur

 • wekelijkse werkopdrachten: 3 uur x 9 werkopdrachten = 27 uur

 • drie lesvoorstellen: 8 uur x 3 lesvoorstellen = 24 uur

 • eindessay: 48 uur

Toetsing

 • Werkopdrachten (30%)

 • Lesvoorstellen (30%)

 • Eindessay (40%)

Herkansing:

het eindessay kan herkanst worden

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Zie syllabus

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij dr. Bram Ieven.
Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Geen.