Prospectus

nl en

The Voice of the People. Political Participation and Protest in the Netherlands and the World

Course
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In dit werkcollege zullen we ons richten op de geschiedschrijving over petities, geschreven verzoeken waarmee groepen burgers invloed proberen uit te oefenen op het politieke proces. We kijken naar de langetermijngeschiedenis van petities vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw tot in de moderne tijd, in Nederland, Groot-Brittannië en elders in de wereld. We lezen wat historici hebben geschreven over petities in relatie tot onder meer democratisering, massaprotest en identiteit, en we verkennen de mogelijkheden van vergelijkende petitiegeschiedschrijving.

In het werkstuk zullen jullie de opgedane kennis toepassen op één of meer specifieke massapetitiecampagnes in de Nederlandse geschiedenis of daarbuiten en deze bestuderen aan de hand van secundaire literatuur. In de politieke geschiedschrijving worden petitiecampagnes wel besproken, maar staan ze zelden centraal, en worden ze nogal eens als irrelevant terzijde geschoven. Gewapend met specifieke kennis over de verschillende functies die petities kunnen vervullen, zullen we deze geschiedschrijving kritisch tegemoet treden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft inzicht in de geschiedenis van politieke participatie en protest in Nederland en daarbuiten.

 • 9) leert afzonderlijke petitiecampagnes begrijpen en analyseren binnen hun directe historische context en binnen de transnationale langetermijngeschiedenis van de petitie als instrument van politieke inspraak.

 • 10) doet enige ervaring op met het lezen en interpreteren van primaire bronnen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 48

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur en presenteren onderzoek): 208 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 6-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 2-4, 5, 6-10

 • Opdrachten (korte essays over de wetenschappelijke literatuur en bronnen)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

Weging

 • Werkstuk: 65 %

 • Mondelinge presentatie: 10 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdrachten : 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

 • Opdracht 1: woensdag 14 februari 11.00 uur

 • Opdracht 2: vrijdag 23 februari 18:00 uur

 • Opdracht 3: woensdag 28 februari 11:00 uur

 • Voorlopige onderzoeksvraag en literatuurlijst: woensdag 14 maart 11:00 uur

 • Onderzoeksopzet: woensdag 28 maart 11:00 uur

 • Eerste versie werkstuk: maandag 30 april 09:00 uur

 • Volledige versie werkstuk: donderdag 17 mei

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • beschikbaar stellen van literatuur en ander studiemateriaal

Literatuur

 • de literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. Joris Oddens

Opmerkingen

geen