Prospectus

nl en

Refugees and Asylum seekers in Historical Overview (Gender, Class, Religion and Ethnicity)

Course
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één bij Sociale Geschiedenis.

Beschrijving

Vluchtelingenmigratie is een belangrijk onderwerp van maatschappelijk en politiek debat. In deze werkgroep kijken we naar vluchtelingen en asielzoekers vanuit een historisch perspectief. We besteden enige aandacht aan vroege vluchtelingenmigraties, maar de nadruk ligt in deze werkgroep op vluchtelingenmigraties in de afgelopen 100 jaar. Bovendien kijken we wel enigszins naar landen buiten Europa, maar de nadruk ligt in ons onderzoek op Nederland en Europa. Wie sloegen er op de vlucht? Waarom vluchtten zij? Waar kwamen ze vandaan en waar gingen ze heen? Wat was het beleid en wanneer en waarom veranderde dat? Hoe reageerden de gevestigden op deze nieuwkomers? Wat zijn belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende groepen vluchtelingen? Dit zijn enkele vragen die we in deze werkgroep zullen proberen te beantwoorden. We zullen in ons onderzoek nadrukkelijk aandacht besteden aan verschillen naar gender, klasse, religie en etniciteit. Hoe belangrijk zijn die factoren bij het beantwoorden van de vragen die wij ons stellen? Er is heel veel materiaal voorhanden waarmee we onze vragen kunnen beantwoorden. Studenten kunnen werken met archiefmateriaal zoals dat is voortgebracht door nationale en lokale overheden en een groot aantal organisaties. Verder kunnen ze werken met kranten, foto’s, cartoons, films, school- en kinderboeken of interviews.

Er is geen entreetoets

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht - bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis- voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) kan hedendaagse debatten over dit onderwerp in een historisch perspectief plaatsen;

 • 10) kan vergelijkend onderzoek doen;

 • 11) heeft oog voor (het belang van) meerdere vormen van diversiteit;

 • 12) kan historisch empirisch onderzoek vertalen naar beleidsaanbevelingen.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: literatuur lezen 80 uur

 • Maken opdracht(en): 20 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: presentatie 10 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 76

 • archiefwerk: 40 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 2-5, 9-12

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1: opzet voor onderzoek
  getoetste leerdoelen: 1,2, 4

 • Opdracht 2: Historiografie
  getoetste leerdoelen: 1,2

 • Opdracht 3: policy brief
  getoetste leerdoelen: 12

Weging

Werkstuk: 60%
Referaat: 20%
Participatie: 5%
Opdracht 1: 5%
Opdracht 2: 5 %
Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • cursusinformatie

Literatuur

Studenten hoeven geen literatuur aan te schaffen. De literatuur is te downloaden via de bibliotheek.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Marlou Schrover

Opmerkingen

geen