Prospectus

nl en

Empires in Asia: 1200-1800

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen eisen

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een vergelijkend en verbindend historisch overzicht van de grote “post-nomadische” imperia rondom Centraal Azië. Na een inleiding over het fenomeen Imperium en de Turks-Mongoolse expansie trekken we via Manchu China via Moscovitisch Rusland naar de grote islamitische rijken van de Osmanen in het Midden Oosten, de Safavieden in Iran en de Mughals in India. Twee vragen staan tijdens dit college centraal. (1) Hoe borduurden deze rijken voort op de Turko-Mongoolse erfenis van de grote veroveraar Chinggis Khan? (2) Hoe waren deze rijken in staat om ondanks grote interne diversiteit toch politieke cohesie te genereren? Uitgangspunt voor het college vormt het idee van de Arabische historicus Ibn Khaldun (1332-1406) die poneerde dat imperia beginnen met een verovering door een krachtige nomadisch krijgerbende. Het is echter onvermijdelijk dat na verloop van tijd de cohesie van de bende wordt aangetast als gevolg van aanpassingen aan de nieuwe sedentaire omstandigheden. Dit roept de vraag op hoe (semi-)nomadische veroveraars hun rijken toch door middel van zwaard en pen bij elkaar wisten te houden.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort: bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) Studenten krijgen vanuit een Centraal-Aziatisch perspectief een verbindend en vergelijkend historisch overzicht van de geschiedenis van de voornaamste vroegmoderne imperia in Azië en zijn in staat om de opkomst en het verval van deze imperia zowel van binnenuit als in hun onderlinge samenhang te interpreteren.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 12 uur

 • Bestuderen Literatuur: 100 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 (schriftelijk tentamen – 5 open essayvragen)

 • Deeltoets 2 (schriftelijk tentamen – 5 open essayvragen)

Weging

 • Deeltoets 1: 50 %

 • Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • communicatie met studenten over lopende zaken

Literatuur

 • Morris Rossabi, The Mongols: A Very Short Introduction (Oxford UP, 2012).

 • Tijdens college verspreide hoofdstukken van docenten voor het speciaal voor dit college te schrijven boek The Legacy of the Turko-Mongolian Warband: Hypothesis and Counterpoints (LUP, forthcoming).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. J.J.L. Gommans

Opmerkingen

geen