Prospectus

nl en

Phonology 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen. Inschrijving voor de werkgroepen van dit vak gebeurt via de administratie. Eerstejaars Taalwetenschapstudenten worden automatisch ingeschreven voor werkgroepen. Andere studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Beschrijving

Fonologie gaat over eigenschappen van de klankstructuur van taal: klanken, lettergrepen, klemtoon en toon. In dit college wordt ieder van deze eigenschappen geïntroduceerd en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit talen van wereld.
Iedere taal beschikt over een specifieke set van klanken die een betekenisonderscheidende functie hebben, een klankinventaris. De systematiek van klankinventarissen wordt duidelijk wanneer je de bouwstenen van klanken, kenmerken, bestudeert. Een introductie in de lettergreeptheorie leert waarom klanken niet op een willekeurige manier met elkaar gecombineerd kunnen worden in grotere eenheden. De vorm van woorden bestaat uit klanken die in lettergrepen gegroepeerd zijn. Binnen een woord heeft één lettergreep de hoofdklemtoon. Zoals duidelijk gemaakt zal worden in het college, is ook klemtoon niet willekeurig maar regelgestuurd en verschilt de klemtoonstructuur op een systematische manier van taal tot taal. In toontalen heeft ook toon een betekenisonderscheidende functie, en in het college komt de basis van de systematiek achter toonpatronen aan bod. Tenslotte, fonologie is dynamisch; klanken, lettergrepen, klemtoon en tonen passen zich op systematische wijze aan aan de fonologische omgeving waarin ze verkeren. We leren deze systematiek te herkennen en te beschrijven

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in de grondbeginselen van:

 • Kenmerken en hun rol in fonologische processen en klankinventarissen

 • Lettergreepstructuur

 • Klemtoon

 • Toon

 • Analyse van fonologische alternanties

 • Fonologische theorievorming

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur)

 • Werkcollege (1 uur)

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Bijwonen college: 13 uur

 • Bijwonen werkgroep (verplicht): 13 uur

 • Voorbereiden college/werkgroep: 62 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 48 uur

 • Toetsing: 4 uur
  Totale studielast: 140 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (midterm)
Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (eindtoets)

Weging

Midterm: 30%
Eindtoets: 70%
De eindtoets moet voldoende zijn (5.5 of hoger)

Herkansing

De eindtoets kan herkanst worden. Wanneer de herkansing in een voldoende resulteert, maar het gewogen gemiddelde resulteert in een onvoldoende, dan telt alleen het cijfer voor de eindtoets als eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • cursushandleiding

 • inleveren opdrachten (Turnitin)

Literatuur

 • Kennedy, R. (2017). Phonology; A coursebook. Cambridge University Press
  Aan te schaffen via de boekwinkel, bol.com, amazon.co.uk

Aanmelden

Studenten dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens en hoorcolleges via uSis. Inschrijving voor de werkgroepen van dit vak gebeurt via de administratie. Eerstejaars Taalwetenschapstudenten worden automatisch ingeschreven voor werkgroepen. Andere studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Claartje Levelt

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk