Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Swahili 1 10
Introduction Languages and Cultures of Africa 5
Africa History and Anthropology 1: Research in Contemporary Africa 5
Africa History and Anthropology 1: Building Blocks for African History 5
Inleiding Afrikaanse talen en taalkunde 5
Academic Skills (African Languages and Cultures)

Tweede semester

Swahili 2 10
Africa History and Anthropology 1: Africa from Zero to Now 5
Communication in Africa 5
African Literature: Novels, Conflict and Dialogue 5
Woord en betekenis 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Philosophy of Science 5
Swahili 3 5
Oral Literature: Research in Living Traditions 5

Keuze: kies 1 van de volgende 2 vakken:

Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 5
Kerncurriculum: Inleiding Religiewetenschappen 5

Keuze: kies voor 10 EC uit de volgende lijst:

History and Anthropology of Africa 2: Religious and Cultural Resistance in the Context of Globalization 10
Phonology 1 5
Speech Sounds of the World 5
Oral and Written Literature in Africa: Speculative Fiction BA2 5

Tweede semester

Tweede taal in Afrika 15
Afrikaanse taal en cultuur 10
Werkstuk Afrika 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije Keuzeruimte / Minor Afrikaanse Talen en Culturen 15
Oral and Written Literature in Africa: Speculative Fiction BA 3 5

Kies één werkgroep

Seminar Linguistic Fieldwork A and B 10
Africa History & Anthropology 3: The New African Trade Association of the Congo Bassin 10

Tweede semester

Vrije Keuzeruimte / Minor Afrikaanse Talen en Culturen 15
Antropologische taalkunde 5
Thesis Seminar BA ATC 0
BA eindwerkstuk Afrikaanse talen en culturen 10

More info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Compensatieregeling

2016-2017

Doel van de opleiding

Kennis en begrip van taal wordt bij Afrikaanse talen en culturen als onontbeerlijke toegangspoort tot de appreciatie van cultuur opgevat. Bij alle onderdelen wordt bijzondere aandacht aan het samenspel van taal en cultuur geschonken.
Door de studie Afrikaanse talen en culturen krijgt de student een overzicht van de volgende vakgebieden:

  • Twee Afrikaanse talen. De eerste taal is Swahili. De tweede taal een keuze uit het aanbod; de studie van de tweede taal vindt in Afrika plaats;

  • Talen en culturen in Afrika. Kennismaking met de taalsituatie in Afrika. Men leert de gangbare classificaties van Afrikaanse talen, maar men leert ook over antropologische taalkunde en over verschillende vormen van communicatie;

  • Afrikaanse geschiedenis en antropologie;

  • Afrikaanse literatuur. Met veel aandacht voor de orale woordkunst en belangrijke moderne literatuur in het Engels, Frans, Portugees en een reeks Afrikaanse talen.

  • Afrikaanse taalkunde.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Afrikaanse talen en culturen geeft rechtstreekse toegang tot de eenjarige masteropleidingen African Studies en Linguistics, afstudeerrichting Language diversity of Africa, Asia and Native America. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmaster.
Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

Het doel van het eerste jaar is kennismaking met Afrika door middel van het leren van het Swahili en kennismaking met alle andere disciplines (literatuur, taalkunde, geschiedenis en antropologie) in diverse colleges. Daarnaast komen in de verschillende colleges algemene vaardigheden als schrijfvaardigheid en presentatie aan bod. Na het eerste jaar maak je een keuze welke kant je op wilt, de taal- of geschiedenis/antropologie of cultuurkunde.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt als aanvullende eis dat in ieder geval de vakken Swahili I en Swahili II met goed gevolg zijn afgelegd.

Tweede en derde jaar

In het tweede jaar ga je door met Swahili. In het tweede semester ga je naar Afrika (Ghana) om daar een tweede Afrikaanse taal te leren. Welke taal je kiest hangt af van je eigen belangstelling en van de mogelijkheden die er zijn. Bovendien doe je daar voor 10 EC vakken op het gebied van cultuur of taalkunde. Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Het BA-eindwerkstuk gaat over een cultureel of taalkundig onderwerp.

Het schrijven van het eindwerkstuk is ingebed in een van de werkcolleges die je moet volgen in je derde jaar.

Compensatieregeling

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:
a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
b. een student per cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald;
c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 4.0.

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht voldaan te hebben aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden.

Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende clusters van onderwijseenheden binnen de opleiding:
In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:
Indien voor Swahili I (10 EC) een onvoldoende is behaald kan deze gecompenseerd worden door Swahili II (10 EC).

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.