Prospectus

nl en

De wereld van Walewein. Nederlandse Arturepiek in de Middeleeuwen

Course
2017-2018

Toegangseisen

Propedeuse in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

In de Nederlandse verhalen over koning Artur uit de middeleeuwen is de ridder Walewein bijzonder populair. Hij is de hoofdfiguur in een aantal Nederlandse verhalen, waaronder de bekende Roman van Walewein en het zwevende schaakbord, maar lijkt ook de verbindende schakel in de omvangrijke verzameling Arturverhalen in de zogenoemde Lancelotcompilatie. In deze werkgroep bestuderen we de rol van Walewein in de Nederlandse Arturepiek en analyseren we kritisch wat literatuurhistorici er in het verleden over gezegd hebben. Klopt het dat zijn heldhaftigheid speciaal in de epiek van de Lage Landen werd gewaardeerd? Wilden auteurs met de figuur van Walewein laten zien hoe ridder hun feodale plichten moesten vervullen, of juist omgekeerd: dat een vorst zonder mannen als Walewein verloren was? En waarom loopt het met Waleweins carrière als minnaar zo vaak slecht af?
Via de bestudering van Walewein en andere ridders in Nederlandse Arturromans gaan we op zoek naar de boodschap en functie van verhalen die nog altijd als het hoogtepunt van de Middelnederlandse literatuur gelden.

Leerdoelen

Studenten verdiepen zich in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en verwerven kennis van de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context. Studenten doen ervaring op met het bestuderen van Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd genre en haar benaderingswijzen, met bibliografisch onderzoek en met mondeling en schriftelijk presenteren van materiaal en inzichten uit de historische letterkunde

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur

  • College + voorbereiding + bestuderen literatuur: 50

  • Opdracht(en) en presentatie : 30

  • Onderzoek en werkstuk: 60

Toetsing

Toetsing

  • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

  • Presentatie en prepaper (15%)

  • Werkstuk (70%)

Weging

Zie hierboven

Herkansing

Als het eindcijfer een onvoldoende is, moet het werkstuk herkanst worden

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Informatie, literatuur en bronnen worden via Blackboard bekend gemaakt, zoveel mogelijk met verwijzingen naar (digitale) vindplaatsen.

Literatuur

Wordt via Blackboard bekend gemaakt in de weken voorafgaand aan het eerste college. Studenten lezen in ieder geval

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie gelieve contact op te nemen met Geert Warnar

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. Mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Maakt deel uit van de minor De Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd