Prospectus

nl en

Start tot arts

Course
2017-2018

Beschrijving

Dit blok vormt de basis voor de studie Geneeskunde en de latere beroepsuitoefening als basisarts. De arts-patientrelatie en het geneeskundig proces staan centraal. Er is aandacht voor alle dimensies van het biopsychosociaal model voor ziekte. Biologisch: de medische terminologie en de anatomieen fysiologie van enkele medische vraagstukken. Psychologisch: de omgang van patiënten met ziekte, conditionering, cognities, emoties, coping, interventies. Sociaal: context van de samenleving, determinanten van ziekte, de organisatie van de gezondheidszorg, culturele diversiteit en global health. Daarnaast is er aandacht voor de vorming van de student tot wetenschapper en professional. Het vraagstuk dat in dit blok centraal staat is Overgewicht. De in het blok opgenomen Zorgstage van twee weken biedt de student een eerste kennismaking met de praktijk en reflectie op de beroepskeuze en latere beroepsuitoefening.

Leerdoelen

 • De student onderscheidt het arts-patiëntcontact in fasen

 • De student beschrijft op welke wijze de arts klinische problemen benadert en daarbij de betekenis van begrippen als diagnostiek, therapie, beleid etc., toepassen.

 • De student verwoordt belangrijke aspecten en thema’s binnen de biologische, psychologische en sociale dimensie van ziekte en gezondheid.

 • De student is in staat aan te geven op welke manier de handelwijze en de houding van de arts een essentiële rol spelen in de hulpverleningsrelatie.

 • De student kan met behulp van de belangrijkste demografische maten de opbouw van een bevolking beschrijven en beredeneren hoe deze zich zal ontwikkelen in de tijd.

 • De student legt uit waar aanknopingspunten liggen voor preventieve interventies op basis van een analyse van de onderliggende determinanten.

 • De student wordt zich bewust van zijn/haar professionele gedrag en ontwikkelt dit.

 • De student is zich bewust van het beroepsgeheim en houdt zich aan de regels daaromtrent.

 • De student legt aan de hand van een aan obesitas gerelateerd voorbeeld het belang uit van wetenschappelijke kennis en methoden voor de beroepsuitoefening van arts.

Onderwijsvorm

HC, RC, PD, werkgroepen, stage

Toetsing

Verplichtingen:
a. Interviewopdracht beroepsoriëntatie en professioneel gedrag
b. Verslag ziektebeeld
c. Digitale studieopdracht ter voorbereiding op WG Risicofactorend. Aanwezigheid bij minimaal zes van de zeven werkgroepen
e. Aanwezigheid bij het debat ‘Gezondheid en Politiek’
Tentamendata

 • Deeltoets: 15-09-2017 9:00-9:45

 • Eindtoets: 20-10-2017 9:00-12:00

 • Hertentamen: 03-01-2018 9:00-12:00
  Voor data van nabespreking en inzagemoment; zie Blackboard.

Literatuur

 Grundmeijer HG, Rutten GE, Damoiseaux RA, 2016 (5e druk) Het Geneeskundig proces. Klinisch redeneren van klacht naar therapie. Amsterdam, Reed Business Education. In dit blok wordt bestudeerd hoofdstuk 1, 2, 3, 4 (alleen 4.1), 5 (t/m 5.4), 6, H 7: Bijlage, 8, 9 (tot 9.4), 10,12.  De Jongh TOH, de Vries H, Grundmeijer HGLM, 2016 (4e herziene druk) Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum. In dit blok wordt bestudeerd: Overgewicht, Acute Buikpijn, Diarree, Kortademigheid.  Ayers, S., De Visser, R., 2011 Psychology for Medicine. London, SAGE Publications Ltd. In dit blok wordt bestudeerd hoofdstuk 1.4, 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 9.1, 10.1 t/m 10.3, H18 t/m § 18.3, 19.3.  Mackenbach, PJ (red.) 2016 (8e geheel herziene druk) Volksgezondheid en gezondheidszorg. Amsterdam, Reed Business. In dit blok wordt bestudeerd H1: Inleiding, H2 tm 2.5, H3 t/m 3.4, H4, H5, H9, H10. Thema A Etnische verschillen in gezondheid en gezondheidzorg. N.B. Zie ook de samenvattingen, toetsen en extra links (incl, filmpjes) op studiecloud.  Suurmond, J., Seeleman C., Stronks K., Essink-Bot ML.2012 (tweede, herziene druk) Een arts van de wereld. Etnische diversiteit in de medische praktijk. Houten, Bohn, Stafleu en van Loghum. In dit blok wordt bestudeerd Introductie en Hoofdstuk 7.  Engberts DP, Kalkman LE, (red.) 2013 (3e, herz. druk) Gezondheidsrecht. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum. In dit blok wordt bestudeerd: Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2.  Kumar P, Clark M, 2016 Clinical Medicine. A textbook for medical students and doctors. Saunders Edinburgh. Naslagwerk.  Richtlijn Obesitas van het Nederlands HuisartsenGenootschap https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-obesitas  Teksten en schema’s in het blokboek en teksten waar in het blokboek naar wordt verwezen en die via Blackboard of Internet beschikbaar zijn, behoren ook tot de tentamenstof.

Mw. Dr. M. Houtlosser

Opmerkingen

Voor vragen over de Zorgstage: secretariaat PHEG