Prospectus

nl en

Lijn Gezondheidsbevordering jaar 1

Course
2017-2018

Beschrijving

De Lijn Gezondheidsbevordering werkt aan de competentieontwikkeling in de rol Gezondheidsbevorderaar. Deze rol staat in het raamplan omschreven als: de juist afgestudeerde arts als gezondheidsbevorderaar erkent en bepleit actief het belang van preventieve gezondheidszorg voor de individuele patiënt, patiëntengroepen en de maatschappij. De arts draagt dit belang individueel dan wel in teamverband uit aan beleidsmakers op het terrein van de volksgezondheid en brengt preventieve gezondheidszorg waar mogelijk in de praktijk’.
Het onderwijs loopt parallel met het blokonderwijs en vindt plaats in op de lijndag en is geïntegreerd met blokonderwijs of met ander lijnonderwijs. In het onderwijs gaat het over determinanten van gezondheid, gedrag en gedragsverandering. Ook gaat het in op methoden om gedragsverandering te stimuleren waarbij er aandacht is voor verschillen tussen personen met een diverse achtergrond. Tijdens het lijnonderwijs is er ook aandacht voor Global Health onderwerpen.

Leerdoelen

1 De student kan aan de hand van de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking en inzicht in de bestaande sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen in de Nederlandse samenleving illustreren wat nodig is om gelijkwaardige zorg te bieden aan de gehele Nederlandse populatie.
2 De student kan in eigen woorden uitleggen waarom het voor artsen belangrijk is om (basis) kennis te hebben van de theorie over gedragsverandering.
3 De student kan gedrag en opvattingen van patiënten herkennen met behulp van model over determinanten van gezondheid en met behulp van drie theorieën over gedragsverandering.
4 De student past theorieën van gedragsverandering (transtheoretical model (stages of change), Health belief model, theory of planned behavior toe op een eenvoudige casus.
5 De student kan beschrijven wat een gedragsinterventie is en wat de rol van artsen hierbij kan zijn.

Onderwijsvorm

hoorcollege, werkgroep, studieopdrachten

Contacturen

De lijn heeft in het eerste studiejaar jaar 1 ECTS. De daarbij behorende contacturen worden opgenomen in het rooster van het lijnonderwijs.
Daarnaast is er onderwijs over de lijn geïntegreerd in het blokonderwijs.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een tentamen en als onderdeel van bloktentamens
Tentamendata
Tentamen: 26-04-2018 ochtend
Hertentamen: 20-07-2018 ochtend
Voor nabespreking en inzage; zie Blackboard

Literatuur

  • Kernboek ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ (Mackenbach ea)

  • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser)

  • ‘Een arts van de wereld’ (Suurmond ea)

  • Aanvullende literatuur wordt opgegeven in overleg met de betreffende blokcoördinatoren en wordt aangegeven op blackboard.

Contact

G1LGB@lumc.nl