Prospectus

nl en

Practicum: Criminal Law Enforcement and Procedure

Course
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In het kader van het practicum straf- en strafprocesrecht maakt u opdrachten die aansluiten op de realiteit van de strafrechtspleging.
Bij de vorm van deze opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke schriftelijke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden, toegespitst op de functie van een dergelijk stuk (zoals een pleidooi van een raadsman, een appelmemorie van de officier van justitie, een conclusie van een AG bij de Hoge Raad, een verzoekschrift aan het EHRM). De inhoud van de opdrachten vergt dat de student zich verdiept in diverse thema’s van het materiële en formele strafrecht, mede bezien vanuit de optiek van een specifieke rol (die door de vorm wordt bepaald).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is tweeledig. Enerzijds beoogt het vak u vertrouwd en vaardig te maken met een aantal voor de rechtspraktijk noodzakelijke ambachtelijke vaardigheden, het verwerven van de daarvoor benodigde kennis van het vakgebied en de daarvoor benodigde documentatie, alsmede het strategisch doch juridisch juist gebruiken van de opgedane kennis. Anderzijds beoogt het vak de bij u in de Bachelorfase opgedane kennis van en inzicht in het straf(proces)recht verder te verdiepen door een aantal specifieke strafrechtelijke leerstukken en thema’s aan de orde te stellen aan de hand van een concrete casus.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt uw kennis van het straf- en strafprocesrecht toepassen op een concrete casus;

 • U kunt in het strafproces verschillende procesrollen identificeren en vanuit die verschillende procesrollen afwegingen maken vanuit normatieve en ethische perspectieven alsook vanuit doelmatigheidsoverwegingen en op basis daarvan een standpunt innemen ten aanzien van een concrete casus;

 • U kunt de door u ingenomen standpunten onderbouwen met verwijzingen naar relevante en gezaghebbende bronnen conform de Leidraad voor juridische auteurs;

 • U bent in staat een coherent processtuk op te stellen in correct en leesbaar (juridisch) Nederlands.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges/Andere onderwijsvorm(en)
Voorafgaand aan het vak (status: praktische oefening) wordt een instructiecollege verzorgd waarin aard en opzet van het vak worden toegelicht en wordt uitgelegd wat van de studenten wordt verlangd. Het introductiecollege vindt plaats op nader te bepalen tijd en locatie. De aanwezigheid bij dit college is verplicht.

Werkgroepen
LET OP: Alle werkgroepen zijn verplicht (status: praktische oefening)

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen uiterlijk een week voor de werkgroep (op een nader te bepalen tijdstip) een schriftelijke opdracht in hard copy en digitaal te hebben ingeleverd. Tijdens de werkgroep is actieve participatie van studenten een basisvereiste.

 • De opbouw en inhoud van de werkgroepen is mede afhankelijk van de inhoud en kwaliteit van de schriftelijke opdracht die de studenten inleveren en de richting waarin de studenten in de uitwerking van hun schriftelijke opdracht de oplossing van de voorliggende problematiek hebben gezocht. Mede daarom wordt van studenten verwacht dat zij elke opdracht serieus voorbereiden en een zo goed mogelijke schriftelijke opdracht maken.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Vijf (tussentijdse) schriftelijke opdrachten die gezamenlijk (en gelijkelijk) het eindcijfer vormen.

Inleverprocedures
Via e-mail en in hard copy (één exemplaar) die op het secretariaat van de afdeling strafrecht en strafprocesrecht (kamer C1.01) moet worden ingeleverd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • de literatuur en jurisprudentie die door studenten bij het maken van het schriftelijk werk wordt gevonden en verwerkt.

Werkboek:
alle informatie t.b.v. een goed verloop van het vak wordt voorafgaand en tijdens de onderwijsperiode via Blackboard verschaft.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.mr.dr. P.M. van Russen Groen

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Kamer: C1.01

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7518

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl