Prospectus

nl en

European Criminal Law

Course
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak geeft een overzicht van de manieren waarop het Nederlandse strafrecht functioneert in de context van de nauwe samenwerking binnen de Europese Unie. Dat houdt in dat er aandacht is voor internationale samenwerking in strafzaken door middel van wederzijdse rechtshulp, voor de regeling van rechtsmacht, en meer uitgebreid voor strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie. De nadruk ligt daarbij op de institutionele structuren waarbinnen het strafrecht zich op Europees niveau ontwikkelt, en op de belangrijkste leerstukken van het op dat niveau gevormde strafrecht, alsmede op de belangrijkste regels met betrekking tot de strafrechtelijke samenwerking met de landen om ons heen. Ook komen fundamentele rechten aan bod die van belang zijn voor de Europese rechtsvorming, maar die ook kunnen worden toegepast in nationale procedures.
Het vak vervult deels een faciliterende rol ten opzichte van andere vakken. Doordat er ook aandacht is voor de harmonisatie van materieel en formeel strafrecht in de Europese Unie wordt het studenten mogelijk gemaakt om de materieelrechtelijke en procesrechtelijke regelingen die vervat zijn in verdragen en richtlijnen te waarderen en te beoordelen welke invloed daarvan uitgaat op het nationale recht. In de andere vakken behorende tot de masterspecialisatie straf- en strafprocesrecht kan er daardoor meer gedetailleerde aandacht worden gegeven aan materieel- of formeelrechtelijke onderwerpen die deels Europees geregeld zijn. Studenten die het vak Europees strafrecht hebben gevolgd zijn in staat om strafrechtelijke leerstukken en concrete regelingen in hun internationale of Europese context te plaatsen. Het vak biedt ook ingangen om vanuit een bepaalde strafrechtelijke vraagstelling te kunnen identificeren welke internationale en Europese regelingen relevant kunnen zijn en op welke wijze die aan de oplossing van de gekozen vraagstelling kunnen bijdragen.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het doel van dit vak is u in staat te stellen de institutionele structuren en de uitgangspunten van het Europese strafrecht te begrijpen, zowel wanneer deze op zichzelf worden beschouwd als in hun betekenis voor het Nederlandse strafrecht. Daarbij is er vooral aandacht voor de structuren waarbinnen het strafrecht van de Europese Unie wordt gevormd en toegepast en voor de belangrijkste leerstukken van dit rechtsgebied. Dit vak stelt u in staat kennis van en inzicht in het Europese strafrecht te verkrijgen, deze toe te passen op concrete gevallen, en vertrouwd te raken met de zelfstandige vraagstukken van dit rechtsgebied. Daarmee kunt u de Europese dimensie die in andere strafrechtelijke vakken uit de opleiding naar voren komt beter plaatsen.

Opsomming leerdoelen:

 • U kunt beginselen van rechtsmacht, en de concrete uitwerking daarvan in het Nederlandse strafrecht, toepassen op een casus;

 • U kunt instrumenten van klassieke rechtshulp of van wederzijdse erkenning onderscheiden en deze toepassen in een concrete casus;

 • U kunt de harmonisatie van materieel strafrecht beoordelen;

 • U kunt de harmonisatie van formeel strafrecht beoordelen;

 • U kunt de rol van Europese instituties in de strafrechtelijke handhaving evalueren;

 • U kunt de betekenis van Europese fundamentele rechten toelichten, mede vanuit de context van het Nederlandse strafrecht.

Voor de twee laatstgenoemde leerdoelen geldt dat deze niet in afzonderlijke hoorcolleges en werkgroepen aan bod komen, maar als een rode draad door de wekelijkse stof lopen. Dat betekent concreet dat de rol van Europese instituties alsmede de betekenis van Europese fundamentele rechten steeds en voor zover relevant worden behandeld in het licht van de thema’s die in de afzonderlijke weken aan de orde komen.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. J.W. Ouwerkerk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende week voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. J.W. Ouwerkerk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de voor de betreffende week voorgeschreven opdrachten

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (100%)

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Tentamenstof
Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen is behandeld tijdens het hoorcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • A.H. Klip, European Criminal Law, Antwerpen: Intersentia 2016 (te bestellen bij Intersentia met aanmerkelijke studentenkorting);

 • Aanvullende, via Blackboard nader bekend te maken literatuur en jurisprudentie;

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. J.W. Ouwerkerk

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C.1.13

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 1781

 • E-mail: j.w.ouwerkerk@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl