Prospectus

nl en

Sentencing & Effects of Sentencing

Course
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Tijdens dit vak maken studenten kennis met de laatste fase van het strafproces: de oplegging en de tenuitvoerlegging van sancties. Dit gebeurt vanuit twee perspectieven: een juridisch en een criminologisch perspectief. Vanuit het eerste perspectief wordt aandacht besteed aan het zgn. penitentiaire recht, dat grofweg in twee delen uiteen valt:

 • het sanctierecht, oftewel het stelsel van rechtsregels dat aangeeft welke sanctie van overheidswege naar aanleiding van een strafbaar feit mag worden opgelegd;

 • het detentierecht, oftewel de wijze van tenuitvoerlegging, inclusief de rechtspositie van geïnstitutionaliseerde mensen.

Het tweede perspectief brengt ons o.a. bij de vraag welke effecten diverse sancties hebben t.o.v. de maatschappij (bereiken de sancties wel het beoogde doel) én t.o.v. de gesanctioneerde.

Bij de behandeling van beide perspectieven fungeren de straf(recht)theorieën als kernpunt bij beantwoording van de vraag naar de rechtvaardiging en het doel van het straffen in het algemeen. In het verlengde hiervan vormt het zoeken naar een evenwicht tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, (anders gezegd; tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming), de rode draad bij dit vak. Het antwoord op deze fundamentele vragen wordt beïnvloed door internationale en maatschappelijke ontwikkelingen en hangt samen met eigen (juridische) normen. Daarom komen ook deze aspecten tijdens de cursus in ruime mate aan bod.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is het bieden van kennis van en inzicht in het wettelijk stelsel en de (internationale) praktijk van het sanctioneren vanuit juridisch perspectief, kortgezegd het penitentiaire recht bestaande uit het opleggen en executeren van strafrechtelijke sancties, en vanuit criminologisch perspectief, met de nadruk op de effecten van sanctionering.

Een opsomming van de leerdoelen

 • U bent in staat door middel van het toepassen van het sanctierecht een casus op te lossen;

 • U kunt de wisselwerking tussen de straftoemetingsbeslissing en -motivering en de ideeën hierover binnen de publieke opinie en de politiek verklaren;

 • U kunt een betrokkene binnen het gevangeniswezen adviseren omtrent het detentierecht;

 • U kunt het belang van criminologische aspecten binnen geconstateerde effecten van sanctionering verwoorden;

 • U kunt de (huidige) systematiek en juridische vormgeving van sancties en de executie daarvan beoordelen tegen de (historische) achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen;

 • U bent in staat een penitentiair position paper te schrijven, waarin u een wetenschappelijk betoog kunt bespreken en becommentariëren vanuit het oogpunt van de ontwikkelingen in het sanctierecht.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Mw. prof. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende bijeenkomst verplichte literatuur en het maken van opdrachten. Om toegang te krijgen tot de werkgroep dienen de opdrachten voorafgaand aan de werkgroep te worden gemaakt en ingeleverd via Blackboard. Nadere informatie hierover, inclusief de deadlines voor het inleveren van de opdrachten, komt op de Blackboardomgeving van het vak.

Van de studenten wordt een actieve bijdrage aan de werkgroepen verwacht, die kan bestaan uit het houden van een presentatie, individueel of in groepsverband

Andere onderwijsvorm(en)

 • Tijdens de onderwijsperiode wordt gewerkt aan een zogenaamd penitentiair position paper, dat apart wordt becijferd. Het cijfer voor dit paper telt voor 30% mee bij de bepaling van het eindcijfer en. telt alleen mee bij het bepalen van het eindcijfer voor het studiejaar 2017-2018. Daarna komt het te vervallen.

 • Iedere student is verplicht een excursie naar een penitentiaire inrichting bij te wonen. Het is de ervaring dat het bezoeken van de ruimtes waar gedetineerden verblijven, alsmede de informatie van en discussie met medewerkers van de inrichting en gedetineerden, de interesse, kennis en het inzicht van de studenten vergroten. Het bijwonen van een excursie is een (praktische oefening c.q.) voorwaarde om een officiële tentamenuitslag van het vak te krijgen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer).

 • Een penitentiair position paper (30% van het eindcijfer).

 • Voor beide onderdelen geldt dat compensatie mogelijk is van onvoldoende deelcijfers tot een voldoende eindcijfer.

 • Voor beide onderdelen geldt een herkansingsmogelijkheid.

 • Voor wat betreft het schriftelijke tentamen wordt een regulier schriftelijk hertentamen opgenomen in het tentamenrooster.

 • Voor wat betreft het penitentiair position paper geldt dat herkansing alleen mogelijk is in de vorm van aanpassing van de versie die als 'eerste kans' is ingeleverd voor de daarvoor geldende deadline. Voor die eerste versie moet ten minste het cijfer 4 en maximaal het cijfer 5 zijn behaald.

 • Position paper en excursie hebben de status van praktische oefening.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Zie de Blackboardomgeving van het vak.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Bleichrodt en Vegter, Sanctierecht, Deventer: Kluwer, tweede druk, 2017.
 • Eventuele aanvullende literatuur zoals opgenomen op de Blackboardomgeving

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Vakcoördinator: Mw. Prof. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C120

 • Bereikbaarheid: Per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7526

 • E-mail: p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl

 • Gedurende het onderwijs voor dit vak wordt een spreekuur gehouden (zie Blackboard)

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Straf- en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak maakt onderdeel uit van de Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Straf (proces)recht.