Prospectus

nl en

Great Books

Course
2017-2018

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law, een van de andere zes Leidse Honours Colleges, of Leiden University College.

Voertaal

Nederlands (in geval van alleen Nederlandstalige studenten) –
of Engels ingeval van ook buitenlandse, Engelstalige studenten

Beschrijving

Het vak kan worden gevolgd als 5 ec variant en als een 10 ec variant.
Studenten die alleen in de gelegenheid zijn om de 7 bijeenkomsten van het 1e blok te volgen krijgen 5 ec,
en zij die ook de 7 weken van het 2e blok volgen krijgen de 10 ec.

This course provides a study of text of the history of western philosophy, from Plato to our days. Only primary sources will be read and no handbooks or other secondary literature, since philosophy is best learnt by patiently studying and pondering over the Great Books, written by the important philosophers themselves. The course focuses on political philosophy and ethics. Metaphysical, epistemological and other issues can e.g. automatically arise in the reflection on and discussion of the books.

De centrale thema's van de teksten in 2018 zijn:

Thema: De traditie

Week
1. Homerus, Ilias, Boek 1, 19, 22-24, liefst de vertaling van MA Schwartz, Atheneum
2. Bijbel, Deuteronomium 1-11; 2 Samuël; Psalm 1, 23, 27, 35, 37, 51, 91, 119, 121, 139
3. Plato, Politeia, boek II-IV, vertaling wordt beschikbaar gesteld
4. Aristoteles, Nicomachische Ethiek, boek I, II, V cap.1-5 en VI cap. 1, 5, 8
5. Bijbel, Evangelie van Mattheüs; Brief aan de Galaten
6. Augustinus, Over het Ware Geloof; verkrijgbaar in Engelse vertaling; kan beschikbaar worden gesteld
7. Thomas van Aquino, Over de Kardinale Deugden; Richard Regan ed., onder de titel The Cardinal Virtues, Hackett)

Thema: De moderniteit

 1. Machiavelli, Il Principe, bij voorkeur de Engelse vertaling van Harvey Mansfield, The Prince
 2. Hobbes, Leviathan, hst.6, 13-15, 17, 20
 3. Mandeville, Fable of the Bees, alleen de delen ‘The Grumbling Hive’ en ‘A Search into the Nature of Society’; Adam Smith, Wealth of Nations, hst.1, 2 Beide te vinden op http://oll.libertyfund.org/
 4. Rousseau, Julie, ou la nouvelle Heloïse, boek I; wordt in PDF in Engelse vertaling beschikbaar gesteld
 5. J.S.Mill, On Liberty, hst 1 en 3; Emerson, Self-Reliance, op internet beschikbaar
 6. Nietzsche, Der Antichrist; er is een Nederlandse vertaling
 7. Heidegger, Der Feldweg, Gelassenheit, Die Frage nach der Technik; teksten worden in PDF beschikbaar gesteld

Students are required to write a short paper every week and to participate actively in the discussions in class

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Aan de hand van teksten uit klassiekers uit de schatkamer van de filosofie krijgen studenten een inzicht in hoofdlijnen en kerngedachten van de politieke filosofie en ethiek en de klassieke vraag naar het goede leven alsmede van het belang en de doorwerking ervan.
Een student kan zich schriftelijk en mondeling goed uitdrukken m.b.t. de behandelde onderwerpen.

Onderwijsvorm

Interactieve werkgroepen – Socratische dialoog

Aantal uur: 14 bijeenkomsten van (2 à) 3 uur.
Docent: Prof.dr. A.A.M. Kinneging

Vereiste voorbereiding door studenten:
bestuderen van de opgegeven wekelijkse literatuur en ’t (wekelijks) schrijven van de (korte, bondige) papers.
Elk werkcollege dient voor aanvang een korte paper van 400 woorden te worden ingeleverd over de die dag te bespreken literatuur. In die paper dient de stof te worden behandeld aan de hand van en door de docent opgegeven vraag.

De opzet is om tijdens het vak ook een keer naar een lezing of film of theatervoorstelling te gaan of een gastspreker uit te nodigen (in de context van het centrale thema van de teksten).
En mede voor het sociale aspect zullen we ook een of twee keer samen een lichte maaltijd nuttigen op kosten van Honours College Law.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wekelijkse paper (400 woorden) – voor 50%, en

 • een mondeling tentamen – (ook) voor 50%, na het 1e blok en na het 2e blok.
  Het gemiddelde van alle papers vormt de helft van het cijfer. De andere helft komt tot stand door het afleggen van een mondeling tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en alle stof die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • De teksten en vindplaatsen en te gebruiken edities/versies waaraan wordt gerefereerd in ‘Beschrijving’ worden ook bekend gemaakt via Blackboard.

Periode

2e semester:

in blok 3 (de week van 29 jan. 2018 t/m de week van 12 mrt 2018 in Sterrewacht C.006),

en

in blok 4 (de week van 2 april 2018 t/m de week van 14 mei 2018 in Sterrewacht C.002),

Telkens van 17:00 tot 20:00 uur op de maandag (tenzij anders i.v.m. feestdagen of incidenteel andere verplichtingen van de docent).

Na blok 3 wordt een mondeling afgenomen in de week van 26 maart (datum vast te stellen door de docent, na raadpleging van de studenten);
na blok 4 wordt een mondeling tentamens afgenomen in de week van 11 juni (datum vast te stellen door de docent, na raadpleging van de studenten).

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het secretariaat van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.

Minimum en maximum aantal deelnemers

10-22 stud.

Contact

 • Vakcoördinator: prof.dr. A.A.M. Kinneging

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid:
  vanaf een week voor het onderwijs: via secretariaat Encyclopedie en filosofie van het recht;
  daaraan voorafgaand: de administratie van Honours College Law

 • Telefoon: 071 527 7548

 • E-mail: : a.a.m.kinneging@law.leidenuniv.nl